Udenskærs torsk i Vestgrønland (nord for Julianehåbsbugten)

Rådgivning for 2024

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022. Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Udenskærs, Vestgrønland Intet fiskeri
Rådgivning 2023 Intet fiskeri

 

ICES-rådgivning for fiskeriet på gydebestanden af torsk der gyder udenskærs i Vestgrønland, er at fangsterne i 2024 ikke overstiger 2.398 tons.

Bestandsudvikling over tid:

Fiskeritrykket ligger over målet for bæredygtig udnyttelse (FMSY) (Figur 3, nederst venstre). Gydebiomassen er under MSY Btrigger (hvilket medfører en reduktion af det anbefalede fiskeritryk), men over Bpa, og Blim  (Figur 3, nederst højre).Figur 3 Torsk (Gadus morhua) Vestgrønland udenskærs gydende (NAFO Subarea 1). Sammendrag af bestandsvurdering, Øverst til venstre: fangster, Øverst til højre: rekruttering (modelestimat i 2023), nederst til venstre: fiskeridødelighed (F), nederst til højre: gydebiomassen (SSB).

Tidsserierne for vurderingerne er forkortet til at starte i 2000, fordi bestandenes produktivitet blev antaget at have ændret sig, og genetiske data var begrænset før år 2000. De bestande, der blev brugt til rådgivning i 2023, er ikke direkte sammenlignelige med de tre bestande, ICES gav råd vedr. fra 2015 til 2022.

Torsk fra denne gydebestand blander sig med de andre gydebestande uden for gydesæsonen (Figur 1), og dette bør tages i betragtning, når der defineres forvaltningsforanstaltninger (såsom områdebaserede TAC’er) for at undgå overskridelse af rådgivning for enhver af bestandsenhederne.

Hent hele dokumenterne om rådgivning for 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2024 fra ICES 

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2015 2014
2012 2011 2010
2009 2008 2007