Afdelingen Miljø og Råstoffer

Afdelingen for Miljø og Råstoffer består af biologer og ingeniører fra forskerverdenen og fra rådgivende ingeniørfirmaer. Vi undersøger miljøkemi, miljømikrobiologi, miljømæssige påvirkninger af mine og olieindustrien, jordbundsforurening, og vi underviser.

Hjemtagelse og opstart

Afdelingen for Miljø og Råstoffer startede i 2014, efter Grønland hjemtog råstofområdet, og landets ønske om selv at kunne rådgive om miljøspørgsmål i forbindelse med råstoffer. Opstart af afdelingen er sket med støtte fra den almennyttige fond Oak Foundation med hovedsæde i Schweiz og VILLUM Fonden i Danmark.

Rådgivning af Grønlands Selvstyre

Afdelingen skal rådgive Selvstyret om beskyttelse af det arktiske miljø ved udnyttelse af undergrunden. Rådgivningen baseres på forskning, overvågning og samarbejde med andre institutioner. Formålet med rådgivningen er, at opretholde en god biologisk udvikling og sikre det traditionelle fødegrundlag for befolkningen samtidig med, at landets råstoffer kortlægges og udnyttes forsvarligt og bæredygtigt.

Vi overvåger miljøet

Afdelingen for Miljø og Råstoffer arbejder med miljømonitering – altså en overvågning af jord, vand, luft, planter og dyr. Overvågningen skal sikre, at der ikke sker en spredning af forurening, som kan udsætte mennesker, planter og dyr for giftige stoffer.

Samarbejder med DCE

Sammen med DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet) moniterer vi miljøet ved flere tidligere og nuværende miner i Grønland. Det gør vi typisk ved at analysere prøver fra vand, og fra dyr og planter i vandet.

 

Kompetencer

Afdelingen for Miljø og Råstoffer besidder en lang række kompetencer inden for:

  • Rådgivning om olie- og mineaktiviteters konsekvenser for det arktiske miljø.
  • Vurdering af eksterne licenshaveres rapporter om råstofaktiviteters virkninger på miljøet.
  • Udarbejdelse af analyser og rapporter om miljø- og naturforhold i Arktis.
  • Risikovurdering af tungmetaller og kulbrinter.
  • Samarbejde med afdelingens partnere om rådgivning og rapportering.
  • Monitering af det lav-arktiske miljø.
  • Tværgående produktion og analyse af geografiske data, GIS.

Samarbejdspartnere

Afdeling for Miljø og Råstoffer ønsker at samarbejde endnu mere med universiteter og organisationer, som arbejder med miljørelaterede problemstillinger under arktiske forhold. Af nuværende og tidligere samarbejdspartnere kan nævnes: