Afdeling for Pattedyr og fugle

Pukkelhval.

Afdelingen udfører videnskabelige rådgivning vedrørende udnyttelse og beskyttelse af havpattedyr, landpattedyr, fugle og vegetation.

Afdelingen beskæftiger sig primært med arter med samfundsmæssig betydning, men de økonomiske rammer sætter ikke afdelingen i stand til at fastholde løbende undersøgelsesprogrammer på alle udnyttede arter.

De seneste års forskning og overvågning

De seneste år har arbejdet været koncentreret om forskning og overvågning af hvidhval, narhval, storhvaler, hvalros, klapmyds, grønlandssæl, rensdyr, moskusokse, polarlomvie, ride, almindelig ederfugl og havterne.

Rådgivning til Selvstyret

Afdelingen yder desuden rådgivning og støtte til Selvstyret inden for områder, som ikke er artsbegrænsede, men har at gøre med miljøforvaltning generelt, såsom Grønlands ansvar i forhold til visse internationale aftaler og oparbejdning af en klassificering af grønlandske dyre- og plantearter efter deres status.

Faglige arbejdsområder

Afdelingen udfører en række rutineopgaver som led i det faglige ar­bej­de. Det drejer sig bl.a. om aflæsning af alder på tænder fra sæler, hvid­hvaler, narhvaler og rensdyr, vurdering af kropskondition hos fugle, indtast­ning af data, bearbejdning af biologiske prøver, analyse af fangststatistik, hånd­te­ring af mærker og biologiske prøver samt planlægning og gennemførelse af faste over­våg­nings­opgaver.

Rapporter og videnskabelige artikler, deltagelse i internationale møder

Derudover planlægger og udfører afdelingen løbende nye forskningsprojekter, udar­bej­der rapporter, mødedokumenter, videnskabelige artikler og rådgivning samt deltager i internationale møder i videnskabelige sammenhænge.

En hvalros får monteret en satellitsender.

Samarbejde med lokale fangere og jagtbetjente

En del af undersøgelserne bliver udført i samarbejde med lokale fan­ge­re og jagt- og fiskeribetjente. Således har Grønlands Naturinstitut indgået aftaler med lokale fangere, så de nu står for indsamlingen af materiale og oplys­nin­ger om ynglende ederfugle samt rensdyr, moskusokser og sæler i en række områder. Også satellitsporing af klapmyds og narhval udføres i tæt samarbejde med lokale fangere. Fangernes oplysninger indgår som grundlag for instituttets rådgivning.

Vi vil løbende udbygge den­ne slags samarbejde om udveksling af viden mellem fangere og bio­lo­ger. Instituttet har direkte kontakt til lokale fangere i for­bin­del­se med igangværende projekter. Derudover prioriterer medarbejderne at mødes med lokale interessenter i forbindelse med feltarbejde.

Samarbejdspartnere

Afdelingen samarbejder med Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, og har tætte forbindelser med DMU, visse universiteter, og forskningsorganer i andre lande.

Internationalt videnskabelig samarbejde omkring rådgivning

Da havpattedyr og fugle færdes over landegrænser, deltager afdelingen i det internationale samarbejde om forskning og rådgivning. Grønlands Naturinstitut sidder som repræsentant for Grønland i de videnskabelige arbejdsgrupper og komitéer. Afdelingen for pattedyr og fugle er repræsenteret i følgende internationale organer:

Genfangst af mærket sabinemåge.