Afdelingen for Fisk og skaldyr

Afdelingen har ansvaret for at udarbejde den biologiske rådgivning, der handler om udnyttelse og beskyttelse af de arter, der har størst fiskerimæssig betydning for samfundet. Arbejdet er koncentreret om forskning, overvågning og rådgivning vedrørende rejer, hellefisk, torsk, krabber og rødfisk. Afdelingen har også i mindre grad beskæftiget sig med arter som stenbider, kammusling og laks.

Oplysninger fra fiskeriet og egne undersøgelser

Forskerne anvender både oplysninger fra fiskeriet og fra instituttets egne biologiske videnskabelige undersøgelser som grundlag for rådgivningen. Resultaterne af undersøgelserne bliver fremlagt i internationale videnskabelige organer, hvor forskere fra medlemslandene sammenholder og vurderer de videnskabelige oplysninger om udviklingen i de forskellige bestande. Herefter udarbejder forskerne den biologiske rådgivning, som Grønlands Naturinstituttet afleverer til Landsstyret.

Rutineopgaver, rapporter og videnskabelige artikler

Afdelingen for Fisk og Skaldyr udfører en række rutineopgaver som led i det faglige arbejde. Det er bl.a. analyse af oplysninger fra logbøger, bestemmelse af alder på fisk gennem af­læs­ning af øresten, indsamling og analyse af måleprøver fra fiskeriet, undersøgelse af æg fra krabber, analyser af fiskeristatistik og planlægning og gennemførelse af årlige bestandsundersøgelser af rejer, krabber, hellefisk, torsk og laks. Derudover plan­lægger og udfører afdelingen løbende nye forskningsprojekter, rapporter, møde­dokumenter, videnskabelige artikler og rådgivning samt deltager i internationale møder i viden­skabelige sammenhænge.

Hydrografiske data til international klimaforskning

Endelig indsamler Grønlands Naturinstitut hydrografiske data, som bl.a. videresendes til internationale databaser til brug for den internationale klimaforskning. Afdelingen lægger vægt på at øge kontakten til hele fiskeriområdet for at forbedre samarbejde og udveksling af viden mellem fiskere, biologer, fiskerikontrollører, jagt- og fiskeribetjente og interesse­orga­nisationer.

Samarbejde med lokale fiskere

Medarbejderne mødes derfor lokalt med interesserede, når der er mulighed for det, for at få oplys­ninger om de lokale fiskeres erfaringer med ressourcerne og præsentere og diskutere under­søgelses­metoder, resultater, rådgivning og biologiske spørgsmål. Derudover deltager medarbejderne i seminarer om fiskerispørgsmål og underviser i aktuelle sammenhænge.

Deltagelse i international videnskabelig arbejde

Medarbejderne deltager i det internationale videnskabelige arbejde om forskning og råd­givning for de arter, afdelingen beskæftiger sig med. Afdelingen er repræsenteret i følgende internationale organer:

Der udføres undersøgelser af rejebestanden hvert år.