Miljø og Råstoffer

Afdeling for Miljø og Råstoffer rådgiver Grønlands Selvstyre om miljøbeskyttelse på råstofområdet, bl.a. i forbindelse med undersøgelse og indvinding af mineraler i Grønlands undergrund og offshore aktiviteter i forbindelse med undersøgelser for olie og gas.

Den nedlagte kryolitmine ved Ivittuut, hvorfra der sker en påvirkning af Arsuk Fjorden med tungmetaller. Foto: Morten Birch Larsen.

Mineraler

Den grønlandske undergrund indeholder en lang række værdifulde mineraler, sjældne jordarters metaller, ædelmetaller, ædelstene, kul, grafit og uran. Dette har betydet, at Grønland har været et mineland siden slutningen af 1700-tallet, hvor der blev brudt kul i Qaarsut på Nuussuaq-halvøen.

Ud over kul har der igennem tiderne også været brudt guld, sølv, kobber, bly, zink, grafit, olivin, kryolit og marmor.

En række miner er lukket inden for de seneste miner par år, hvilket blandt andet omfatter olivinminen Seqi nær Maniitsoq, som blev lukket i 2011, samt guldminen Nalunaq nær Nanortalik, som blev lukket i 2013.

Der er dog også opstartet nye mineprojekter – eksempelvis en rubinmine ved Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset), ligesom der er givet tilladelse til udvinding af mineralet anorthosit ved Kangerlussuaq, og der forventes en ansøgning om en mine med udvinding af sjældne jordarters metaller og uran ved Kuannersuit (Kvanefjeld).

På Grønlands Selvstyres hjemmeside www.govmin.gl/minerals findes en opdateret liste med tildelte efterforsknings- og udnyttelsestilladelser.

Naturinstituttets rolle er at rådgive den ansvarlige myndighed – Miljøstyrelsen for Råstofområdet – inden for problemstillinger omkring eventuelle påvirkninger af miljøet i forbindelse med mineaktiviteter. Rådgivningen sker både i forbindelse med udstedelse af undersøgelsestilladelse, efterforskningstilladelse, godkendelse af feltarbejde, VVM-redegørelser (Vurdering af Virkning på Miljø) samt monitering i forbindelse med anlæggelse, drift og nedlukning af miner.

Indgang til den tidligere guldmine ved Nalunaq. Foto: Yu Jia

Olie og gas

Det er vurderet, at der er et stort oliepotentiale i havområderne ud for Grønland. For at få et bedre indblik i de geologiske forhold gennemfører internationale olieselskaber seismiske undersøgelser og prøveboringer inden for deres tildelte offshore-licenser. Lignende undersøgelser foregår også på land (onshore), f.eks. på Nuussuaq-halvøen, hvor fund af udsivende olie i 1990’erne skabte interesse for yderligere undersøgelser.

På Grønlands Selvstyres hjemmeside www.govmin.gl/petroleum findes en opdateret liste med tildelte efterforsknings- og undersøgelseslicenser.

Naturinstituttet rådgiver Grønlands Selvstyre inden for miljøets påvirkning i forbindelse med olieselskabernes aktiviteter. Det sker til den ansvarlige myndighed – Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

Uran

Grønlands Landsting, Inatsisartut, ændrede officielt praksis ved en fælles beslutning i oktober 2013 og gav mulighed for brydning af uran og andre radioaktive stoffer i Grønland. Det betyder, at mineselskaber nu kan søge om tilladelse til at indvinde radioaktive stoffer fra Grønlands undergrund.

Grønlands Naturinstitut (GN) og Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljøstyrelsen for Råstofområdet om kompetenceopbygning og formidling vedrørende miljøeffekter og miljøregulering af uranbrydning i Grønland. Aftalen omfatter bl.a. en gennemgang af de miljøproblemer, som uranindvinding har medført i andre land, og disse landes håndtering af problemerne. Gennemgangen fokuserer især på USA, Canada og Australien, som har en omfattende mineindustri og stor erfaring med håndtering af både lovgivning og miljøproblemer.

GN og DCE er ved at udarbejde en omfattende rapport med en detaljeret gennemgang af hele processen omkring indvinding af radioaktive materialer, miljøproblemer og løsninger, lovgivning og regulering: Environmental issues and management of exploitation of naturally occurring radioactive minerals in Greenland. Rapporten vil kun foreligge på engelsk, men med dansk resumé.

Desuden er der udarbejdet et notat med henblik på at give et overblik over de miljøproblemer, som indvinding af radioaktive stoffer kan medføre, og hvordan problemerne kan forhindres eller minimeres. Dette notat forventes offentliggjort ved årsskiftet 2015/2016.

Sten fra Kvanefjeld med arfvedsonit (sort), eudialit (rødt), feldspat og sodalit (hvidt). Foto: GN

Datacenter

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstitut (GN) varetager et tværgående center omkring digitale data vedrørende natur og miljø i Grønland. Centeret opbevarer, kvalitetssikrer og harmoniserer data indsamlet af de to organisationer og af indehavere af licenser til efterforskning af råstoffer. Derved er data tilgængelige for DCE, GN og licenshavere samt forvaltninger, når der skal udarbejdes rapporter og gennemføres forskningsprojekter. Kontakt DCE eller GN vedr. anvendelse af data.

Se mere på DCE’s hjemmeside.

Kortlægning af aktive områder for rensdyrfangst samt aktiviteter inden for landtransport, råstofefterforskning og –udnyttelse omkring Kangerlussuaq fjorden.

 

Landbrug i Grønland

Læs synteserapporten, “Landbrug i Grønland – muligheder og behov for fremtidig udvikling og forskning”, der er udarbejdet for Greenland Agriculture Initiative (GRAIN) i samarbejde med Greenland Perspective.