6 Nationale ansvarsarter

Nationale ansvarsarter

Dette begreb dækker arter:

  • hvor mere end 20 % af den samlede bestand (individer) opholder sig i grønlandsk område. Dette er af væsentlig forvaltningsmæssig betydning, og er angivet for de arter, primært blandt fuglene, hvor det har været muligt at vurdere.
  • hvor hele ynglebestanden i Grønland er vurderet som isoleret fra nabobestandene (dvs. at deres risiko for at forsvinde fra Grønland ikke er påvirket af nabobestande i f.eks. Island eller Canada), og hvor Grønland derfor huser 100 % af individerne.
  • endemiske arter/underarter, som som kun findes i Grønland.

Grønland har et internationalt ansvar for disse arter og bestandes beskyttelse.

 

  1. Arter/bestande, hvoraf 20 % eller mere af individerne forekommer i Grønland.
Dansk Navn Grønlandsk navn Videnskabeligt navn Andel af bestand i Grønland % Global rødliste vurdering Grønlandsk rødlistevur-dering
Isbjørn Nanoq Ursus maritimus 20 VU VU
Klapmyds Natsersuaq Cystophora cristata >50 VU VU
Grønlandssæl Aataaq Pagophila groenlandica >50 LC LC
Grønlandshval, Baffin Bugt-bestand Arfiviit Baffin Bugt-imiittut Balaena mysticetus >30 LC NT
Grønlandshval, Spitsbergen-bestand Arfiviit Inngikitsulimmiittut Balaena mysticetus >50 CR VU
Kortnæbbet gås, islandsk/grønlandsk bestand Nerleq siggukitsoq Anser brachyrhynchus >30 LC LC
Alm. ederfugl, vestgrønlandsk bestand Miteq siorartooq, Kalaallit Nunaata Kitaaniittut Somateria mollissima 75 LC LC
Lysbuget knortegås, østlig bestand Nerlernat Inngikitsulimmiittut Branta bernicla hrota 20 LC NT
Lysbuget knortegås, vestlig bestand Nerlernat Canadamiittut Branta bernicla hrota 100 NT
Islandsk ryle, grønlandsk/canadisk bestand Qajorlak Calidris canutus islandica >50 LC LC
Tejst, atlantisk bestand Serfaq Cepphus grylle 30-50 LC LC
Søkonge Appaliarsuk Alle alle 80 LC LC
Hvidsisken Orpimmiutaq avan. Carduelis hornemanni >50 LC LC

2. Endemiske arter/underarter i Grønland. Endemisk betyder at deres forekomst er begrænset til Grønland. For trækfuglenes vedkommende, så er det dog kun deres yngleområder der er begrænset til Grønland, idet de overvintrer uden for Grønland.

Dansk navn Grønlandsk navn Videnskabeligt navn Grønlandsk rødlistevurdering
Grønlandsk blisgås Nerleq Anser albifrons flavirostris EN
Grønlandsk gråand Qeerlutooq Anas platyrhynchos conboschas LC
Vestgrønlandsk fjeldrype Aqisseq, Kitaaniittut Lagopus mutus saturatus LC
Sydlig fjeldrype Aqisseq Lagopus mutus reinhardtii LC
Almindelig (Schiøler’s) ryle Saarfaarsorlak Calidris alpina arctica LC
Hvidvinget måge Naajaannaq Larus glaucoides glaucoides LC
Nathorsts stenbræk Saxifraga nathorstii LC
Sibirisk draba Draba sibirica arctica LC
Hvid kattefod Antennaria affinis LC
Grønlandsk kattefod Antennaria hansii LC
Rosenvinges kattefod Antennaria intermedia LC
Subarktisk høgeurt Hieracium hyparcticum LC
Stiv høgeurt Hieracium rigorosum LC
Grønlandsk blåøje Sisyrhinchium groenlandicum VU
Rosenkrantz’s annelgræs Puccinellia rosenkrantzii VU
Porsilds annelgræs Puccinellia porsildii NA
Grønlandsk annelgræs Puccinellia groenlandica LC
Polunins rørhvene Calamagrostis poluninii NT
Langes rørhvene Calamagrostis hyperborea NT
Liden vandaks Potamogeton pusillus groenlandicus LC

3. Isolerede bestande af dyr i Grønland. Disse er formentlig isolerede fra bestandene i nabolandene. Dvs. at en grønlandsk bestand i tilbagegang ikke vil blive tilført individer udefra. Et ? angiver, at det ikke kan udelukkes at bestanden har kontakt med nabobestande.

Dansk navn Grønlandsk navn Videnskabeligt navn Grønlandsk rødlistevurdering
Rensdyr, Nuussuaq-bestand Tuttut Nuussuarmiittut Rangifer tarandus DD
Rensdyr, vestgrønlandsk bestand Tuttut Kitaaniittut Rangifer tarandus DD
Rensdyr, Inglefield Land-bestand Tuttu Avannarlerniittut Rangifer tarandus NT
Hvalros, nordøstgrønlandsk bestand Aaveq Tunup Avannaaniittut Odobenus rosmarus NT
Hvalros, Nordvandsbestand Aaveq Ava. ammalataaniittut Odobenus rosmarus VU
Spættet sæl Qasigiaq Phoca vitulina CR
Narhval, vestgrønlandsk bestand* Qilalugaq qernertaq Monodon monoceros NT
Narhval, østgrønlandsk bestand Qilalugaq qernertaq Monodon monoceros EN
Marsvin Niisa Phocoena phocoena LC
Storskarv ? Oqaatsoq Phalacrocorax carbo LC
Almindelig ederfugl, østgrønlandsk bestand ? Mitit siorartuut Tunumiittut Somateria mollissima LC
Bramgås ? Nerlernarnaq Branta leucopsis LC
Strømand Toornaviarsuk Histrionicus histrionicus LC
Toppet skallesluger Paaq Mergus serrartor LC
Havørn Nattoralik Haliaeetus albicilla VU
Laks, Kapisillit-bestand Kapisillit Kapisilinniittut Salmo salar VU

* Omfatter sommerbestandene i Vestgrønland.

Opdateret 20.05.2019