8 Klimaændringer

Følger af klimaændringer

Ifølge de seneste rapporter fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) og DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) om de forventede klimaændringer, vil der ske en stigning i temperaturen og nedbøren i Grønland (Christensen et al. 2016). Ændringerne vil blive mest markante i vinterperioden, og for nedbørens vedkommende vil stigningen blive mere markant i Nordøstgrønland – her i form af sne. Både havisens rumlige og tidsmæssige udbredelse vil blive reduceret, ligesom dens egnethed som levested vil blive ændret (AMAP 2017). Disse ændringer er særdeles relevante i en rødlistesammenhæng. Det er indlysende, at organismer, der er snævert knyttet til havisen, vil blive påvirket negativt når isens udbredelse og egnethed som levested reduceres. Arter som isbjørn, ismåge, remmesæl, klapmyds og grønlandssæl og ringsæl hører blandt disse. Hvalros kan også tænkes at blive påvirket, men måske i mindre grad, da de kan gå på land i stedet for at ligge på isflager. Den forventede reduktion af vinterisen i Nordatlanten vil påvirke grønlandssæl og klapmyds, som føder unger på havisen både inden og uden for grønlandsk område.

I Nordøst- og Nordgrønland er der udsigt til mere nedbør i form af sne. Her er mange af arterne afhængige af udstrakte snefrie områder om vinteren (moskusokser, og fugle der ankommer om foråret). Disse vil formodentlig blive negativt påvirket, hvis snedækket bliver mere udbredt og længerevarende. Mere ustabile vejrforhold vil også kunne give anledning til overisning og meget våd sne, som gør forholdene for moskusokser og lemminger mere vanskelige (AMAP 2017). Karplanter vil også kunne påvirkes, og der er i denne sammenhæng udtrykt bekymring for visse meget nordligt udbredte arters eksistens i Grønland (Callaghan et al. 2004). Flere højarktiske vadefuglebestande trues desuden af havstigning på deres overvintrings- og trækrastepladser i tempererede og subtropiske kystegne (AMAP 2017). Tabellen nedenfor giver en foreløbig oversigt over arter, som kan forventes at blive påvirket negativt i de kommende år.

Men det modsatte – at organismernes levevilkår forbedres og bestandene påvirkes positivt – vil også forekomme. Ederfugle vil f.eks. få adgang til flere fødesøgnings- og yngleområder, når isens udbredelse reduceres, og deres udbredelse er allerede forskudt langt mod nord i Østgrønland. Mildere klima og tidligere snesmeltning vil givetvis få andre arter til at udvide udbredelsesområdet nordover. Mere komplicerede og/eller indirekte påvirkninger må også forventes, og disse er langt vanskeligere at forudsige.

I denne rødliste er påvirkninger fra klimaændringerne kun i de meget oplagte tilfælde inddraget i vurderingerne, nemlig for isbjørn, ismåge og sneugle. De to første er direkte afhængige af havisens udbredelse og sneuglen af sunde bestande af halsbåndslemming. I disse tilfælde forventes påvirkningerne inden for en kortere årrække (tre generationer for de pågældende arter). Det samme gælder for de to højarktiske planter, Sabineranunkel og arktisk hjørneklap, som begge kun findes i det allernordligste Grønland (de fleste fund er fra området nord for 80° N). For andre arter må påvirkningerne forventes at slå igennem på noget længere sigt.

Arter/bestande der må forventes at blive negativt påvirket af globale klimaændringer

Dansk navn Grønlandsk navn Videnskabeligt navn Påvirkning
Moskusokse Umimmak Ovibos moschatus Øget og længerevarende snedække, klimatiske ekstremer med øget risiko for overisning
Rensdyr Tuttu Rangifer tarandus Klimatiske ekstremer med øget risiko for overisning om vinteren
Hvalros Aaveq Odobenus rosmarus Reduktion i havisens udbredelse vil formentlig have mindre betydning, såfremt der er adgang til alternative hvilepladser (i land)
Klapmyds Natsersuaq Cystophora cristatus Reduktion af drivisen i yngleområderne
Remmesæl Ussuk Erignathus barbatus Reduktion i havisens udbredelse
Grønlandssæl Aataaq Phoca groenlandica Reduktion af drivisen i yngleområderne
Ringsæl Natseq Phoca hispida Reduktion i havisens udbredelse og kvalitet
Isbjørn Nanoq Ursus maritimus Reduktion i havisens udbredelse og kvalitet
Grønlandshval Arfivik Balaena mysticetus Reduktion i havisens udbredelse
Hvidhval Qilalugaq qaqortaq Delphinapterus leucas Reduktion i havisens udbredelse
Narhval Qilalugaq qenertaq Monodon monoceros Reduktion i havisens udbredelse
Arktisk snehare Ukaleq Lepus arcticus Klimatiske ekstremer med øget risiko for overisning
Halsbåndslemming Avinngaq/Narlumukaaq Dicrostonyx groenlandicus Klimatiske ekstremer med øget risiko for tø-perioder og overisning
Stor præstekrave Tuujuk Charadrius hiaticula Øget snedække i NØ-Grønland, havstigninger i vinterkvarteret
Islandsk ryle Qajorlak Caladris canutus Øget snedække i NØ-Grønland, havstigninger i vinterkvarteret og på trækrastepladser
Sandløber Siorarsiooq Calidris alba Øget snedække i NØ-Grønland
Almindelig ryle Saarfaarsorlak Calidris alpina Øget snedække i NØ-Grønland, havstigninger i vinterkvarteret og på trækrastepladser
Stenvender Taliffak Arenaria interpres Øget snedække i NØ-Grønland
Thorshane Kajuaraq Phalaropus fulicarius Øget snedække i NØ-Grønland
Ismåge Naajavaarsuk Pagophila eburnea Reduktion i havisens udbredelse og mere ustabilt vejr i yngleperioden (f.eks. risiko for ungedød pga. regn)
Søkonge Appaliarsuk Alle alle Reduktion i forekomst af vigtige fødeemner
Sneugle Uppik Bubo scandiacus Reduktion i lemmingbestanden
Hvidsisken Orpimmiutaq qaqortaq Carduelis hornemanni Reduktion af snefrie områder i overvintringsområde
Arktisk hjørneklap Erysimum pallasii Reduktion af voksesteder
Sabineranunkel Ranunculus sabinei Reduktion af voksesteder

Referencer