Bestyrelse

Grønlands Naturinstitut ledes af en bestyrelse og en direktør og sorterer under Departementet for Miljø og Natur under Grønlands Selvstyre.

Grønlands Naturinstitut/Pinngortitaleriffiks bestyrelse har det overordnede ansvar for instituttet og skal sikre, at det udfører dets lovbundne opgaver bedst muligt inden for de økonomiske rammer, som årligt bliver givet via Finansloven. Bestyrelsen fastlægger strategien for det faglige arbejde og godkender de årlige arbejdsprogrammer og budgetter.

Bestyrelsen

 • Bestyrelsesformand Regionslæge Gert Mulvad (Dronning Ingrids Sundhedscenter, Dronning Ingrids Hospital)
 • Departementschef Mette Skarregaard Pedersen (Departementet for Natur og Miljø)
 • Departementschef Jørgen Isak Olsen (Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)
 • Departementschef Lone Nukaaraq Møller (Departementet for Uddannelse og Forskning)
 • Formand Henrik Sandgreen (KNAPK)
 • Direktør Brian Buus Pedersen (Grønlands Arbejdsgiverforening)
 • Fåreholder Karl Kleist (bestyrelsesmedlem af De Samvirkende Fåreholderforeninger SPS)
 • Seniorforsker Rasmus Hedeholm (medarbejderrepræsentant, Pinngortitaleriffik)
 • Forskningstekniker Jukka Wagnholt (medarbejderrepræsentant, Pinngortitaleriffik)
 • Direktør Klaus Nygaard (tilforordnet, Pinngortitaleriffik)
 • Kommunikationschef Else Løvstrøm (tilforordnet, Pinngortitaleriffik)

Rådgivende forskningsudvalg

Et forskningsudvalg rådgiver bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af instituttets langsigtede arbejdsprogrammer.
Desuden skal forskningsudvalget med passende mellemrum bedømme instituttets forskning. Medlemmerne af forskningsudvalget udpeges for tre år af gangen.

Formanden udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra instituttets bestyrelse. Den øvrige del af udvalget udpeges af forskningsinstitutioner, som bestyrelsen retter henvendelse til.

Det rådgivende forskningsudvalgs medlemmer

 • Kevin McCormick, formand. Northern Conservation Division, Canada
 • Tore Haud, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture, Norge
 • Hans Lassen, ICES, Danmark

Ledelsen

Direktøren referer til bestyrelsen og varetager den daglige ledelse af instituttet og repræsenterer dette udadtil. Direktøren skal sikre, at instituttet løser sine arbejdsopgaver hensigtsmæssigt og fagligt bedst muligt, at instituttet overholder sine budgetter m.v. Ledelsen består af:

 • Direktør Klaus Nygaard
 • Afdelingschef Helle Siegstad, Afdelingen for Fisk og Skaldyr
 • Afdelingschef Fernando Ugarte, Afdelingen for Pattedyr og Fugle
 • Afdelingschef Josephine Nymand, Afdelingen for Miljø og Råstoffer
 • Administrationschef Kathrine Lund Olsen, Administrationsafdelingen
 • Afdelingschef Malene Simon, Grønlands Klimaforskningscenter
 • Kommunikationschef Else Løvstrøm, Kommunikationssekretariat

Afdelinger og medarbejdere

Ud over administrationsafdelingen og de tre faglige afdelinger er Grønlands Klimaforskningscenter forankret ved Grønlands Naturinstitut.

Et kommunikationssekretariat er knyttet til ledelsen som en stabsfunktion, mens en tværgående logistikenhed sorterer under administrationsafdelingen og en tværgående IT/Dataenhed sorterer under Afdelingen for Fisk og Skaldyr.

Skipperne for instituttets to forskningsfartøjer refererer til chefen for administrationsafdelingen.

Pinngortitaleriffik har ca. 60 årsværk på finansloven. De fastansatte medarbejdere er fordelt på 7 chefstillinger og ca. 70 stillinger fordelt på akademiske stillinger, teknisk-administrative stillinger og timelønnet studentermedhjælp samt fast og timelønnet besætning på fartøjerne ”Sanna” og ”Pâmiut”.

Liste over medarbejdere

Udover personale lønnet via basisbevillingen har instituttet løbende et antal eksternt finansierede projektansatte (professorer, forskere, ph.d.-stipendiater etc.).

Instituttet rekrutterer så vidt muligt sine medarbejdere internt fra Grønland. Hvis det ikke er muligt, rekrutteres medarbejderne internationalt, primært fra nordiske eller nordamerikanske lande.