Baffin Bugt og Davis Stræde

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Baffin Bugt og Davis Stræde 29.640 tons
Rådgivning 2022 36.370 tons

Uddybning af rådgivningen

ICES og NAFO rådgiver om hellefisk i otte regioner i grønlandsk farvand:

Indenskærs Upernavik
Uummannaq
Disko Bugt*
Sisimiut-Maniitsoq
Nuuk
Paamiut-Qaqortoq
Udenskærs Baffin Bugt og Davis Stræde**
Østgrønland, Island og Færøerne***
*Hellefiskebestanden udenskærs deles mellem Grønland og Canada.
**Bestanden er delt med Island. Grønland har 37,6 % af den samlede TAC.
***Bestanden er delt med Island. Grønland har 10 % af den samlede TAC.

Baffin Bugt og Davis StrædeDer er en stigende usikkerhed vedr. status for bestanden, idet det væsentligste indeks for be-standen ikke er opdateret siden 2017. I årene 2013-17 varierede bestanden uden tendens, mens fangsterne øgedes. Den gennemsnitlige fangst i denne periode var 29.640 tons, og derfor anbefales det, at fangsterne ikke overstiger dette niveau i 2023 og 2024.

Anbefalingen er 6.730 tons lavere end de sidste 4 års TAC for 2019-2022 på 36.370 tons fastlagt af Canada og Grønland.

Anbefalingen er givet i overensstemmelse med  forsigtighedsprincippet. NAFO’s vurdering er ba-seret på en kvalitativ gennemgang af de til rådighed værende data. En kvantitativ vurdering af risici ved forskellige fangstoptioner har ikke været mulig. For 2018, 2020 og 2021 er der ikke foretaget bestandsopmåling, og der er usikkerhed knyttet til sammenlignelighed for opmålingen i 2019 med den tidligere dataserie 1999 2017. Derfor er det ikke muligt kvantitativt at evaluere bæredygtigheden af TAC, og dette øger risikoen forbundet med forvaltningsbeslutninger.

NAFO noterer samtidig, at der til trods for manglen af indeksdata fra bestandsopmålinger, ikke er forventning til, at bestandssituationen er ændret drastisk siden 2018. Herunder noteres det bl.a. at der er stabilitet i længdefordeling i fiskeriet og at bestandssituationen i 2017 var godt over den nedre grænse for biomassen.

NAFO finder det essentielt, at bestandsopmålinger genoptages så hurtigt som muligt for at opdatere indeks.

Figur 1. Udenskærs hellefisk i Vestgrønland. Fangster (øverst venstre), biomasse fra biologiske undersøgelser (øverst højre), grænse for det bæredygtige niveau af biomassen (Blim) (nederst venstre) og antal 1-årige (nederst højre).

De samlede fangster i 2021 var 36.436 tons, hvoraf 17.342 tons blev fanget i grønlandsk farvand og 19.094 tons i canadisk farvand (Figur 1, øverst venstre). Biomassen af hellefisk i Davis Strædet har været stabil gennem perioden fra 1999 til 2017. Der blev ikke gennemført biologiske under-søgelser i 2018, 2020 eller 2021, og der er usikkerhed knyttet til sammenlignelighed for opmå-lingen i 2019 med den tidligere dataserie 1999-2017 (Figur 1, øverst højre). Den tidligere grænse for det bæredygtige niveau af biomassen (Blim) var gyldig til 2017, men skal revurderes, når en ny tidsserie af biologiske undersøgelser er etableret (Figur 1, nederst venstre).

Vurderingen af bestanden er kvalitativ med input fra de biologiske undersøgelser (total biomasse og indeks af forekomst, samt længdefordeling frem til 2017, indeks af alder 1 fisk frem til
2020 (fra det grønlandske rejetrawl undersøgelse (Figur 1, nederst højre)) og længdefordeling fra fiskeriet frem til 2021.

 

Hent hele dokumentet for rådgivning 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2023 fra NAFO

Læs rådgivning fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2015 2014 2012
2011 2010 2009
2008 2007