How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Svar til §37 spørgsmål stillet af Steen Lynge Udgivet 16.01.2019

Steen Lynges § 37 spørgsmål vedrørende Pinngortitaleriffik er nu besvaret af Naalakkersuisoq Erik Jensen:

Kære Steen Lynge

Du har den 4. januar 2019 stillet Naalakkersuisut spørgsmål vedrørende Pinngortitaleriffiks arbejde og uvildighed.

Spørgsmålene er henvist til min besvarelse.

Indledningsvis skal det bemærkes, at Pinngortitaleriffik løbende forholder sig til de relevante spørgsmål, du stiller. Det er helt afgørende for Pinngortitaleriffiks troværdighed, at der ikke kan rejses tvivl om instituttets uafhængighed af såvel politiske som økonomiske interesser eller holdninger. Ligeledes er det afgørende, at resultater og rådgivning bygger på et solidt videnskabeligt grundlag.

Vedrørende eksterne bevillinger er det fundamentalt, at det drejer sig om bevillinger, som Pinngortitaleriffik selv har ansøgt, hvor formål og metoder er fastlagt af instituttet selv, og metoder følger internationale standarder, herunder peer review af videnskabelige dokumenter fra uafhængige parter. Endvidere er det vigtigt, at Pinngortitaleriffik uafhængigt kan offentliggøre resultater fra de eksternt finansierede projekter, på linje med resultater afledt af finanslovsbevillingen.

De eksterne bevillinger spiller en fundamental rolle for forskningen og videns- og kompetenceopbygningen i Grønland. Finanslovsbevillingen anvendes hovedsageligt til den løbende bestandsovervågning, personale og drift af infrastruktur.

Nedenfor følger svar på dine 10 spørgsmål.

 1. Hvem og hvilke organisationer har Pinngortitaleriffik haft samarbejdet med de sidste 5 år?

Pinngortitaleriffik arbejder sammen med en lang række videnskabelige institutioner og offentlige organer samt enkelte private fonde. Listen er lang, og der henvises derfor til instituttets årsrapporter for 2013-17, som er tilgængelige på Pinngortitaleriffiks hjemmeside: Årsberetninger

2. Hvem eller hvilke af disse samarbejdspartnere har været med til at finansiere Pinngortitaleriffik?  

Pinngortitaleriffik administrerer årligt op mod 100 bevillinger ud over bevillingen på den grønlandske finanslov, der i 2019 udgør 64,3 mio. kr. Bevillingsgivere og anvendte beløb fremgår af Pinngortitaleriffiks årsrapporter. Den overvejende del kommer fra inden- og udenlandske offentlige organer som ministerier, styrelser, forskningsråd, Nordisk Ministerråd, EU etc.

Ikke-offentlige donorer omfatter gennem de sidste 5 år Aage V. Jensens Fonde, Oak Foundation/Villum Fonden, Carlsbergfondet, Royal Greenland og Sustainable Fisheries Greenland.

3. Hvor meget har Pinngortitaleriffik modtaget af udenlandske midler de sidste 5 år?

Fra 2013 til 2017 har Pinngortitaleriffik samlet anvendt eksterne midler som følger:

2013: 35,0 mio.kr.

2014: 39,2 mio.kr.

2015: 46,9 mio.kr.

2016: 63,4 mio.kr.

2017: 72,4 mio.kr.

Den overvejende del kommer fra Danmark eller udlandet.

4. Hvis der er modtaget finansieringer, hvilke formål har finansieringerne været bestemt til?

Formål med de eksterne bevillinger kan deles op i 4 kategorier:

1. Forskningsbevillinger med formål at afdække specifikke forskningsspørgsmål stillet af Pinngortitaleriffik.

2. Moniteringsbevillinger med formål at overvåge dyrebestande, klima og økosystemer i Grønland, hvor finanslovsbevillingen ikke rækker.

3. Lønbevillinger med formål at opbygge videnskabelig kompetence i Grønland.

4. Infrastrukturbevillinger med formål at opbygge forskningsinfrastruktur i form af bygninger, feltstationer, fartøjer og videnskabeligt udstyr.

De private donationer er i den forbindelse givet som følger:

Aage V. Jensens Fonde: Bygninger, feltstationer og udstyr.

Oak Foundation/Villum Fonden: Opbygning af kompetence i nyoprettet afdeling for miljø og råstoffer.

Carlsbergfondet: Fødeoptagelse hos havpattedyr.

Royal Greenland: Undersøgelse af bestandsstruktur af stenbider.

Sustainable Fisheries Greenland: Bidrag til undersøgelse af bunddyr i fiskeriområder.

5. Har Pinngortitaleriffik modtaget finansiering fra interesseorganisationer, som også sidder i internationale fora, hvor der fastsættes kvoter gældende også for Grønland?

Nej.

Pinngortitaleriffik modtager bevidst ikke støtte fra organisationer, der driver aktive holdningskampagner (WWF, Greenpeace etc.), ligesom uopfordrede tilbud fra sådanne afslås.

6. Kan Pinngortitaleriffik arbejde uvildig i forhold til alle undersøgelser, der skal danne rammen for kvoter, der skal gælde her i landet, når Pinngortitaleriffik modtager helt eller delvist finansiering ud over finansloven?

Ja.

Pinngortitaleriffiks uvildighed er lovmæssigt sikret gennem Landstingslov nr. 6 af 8. juni 1994 om Grønlands Naturinstitut.

Pinngortitaleriffiks bestyrelse er meget opmærksom på, at instituttet lever op til sin lovmæssige forpligtigelse om at offentliggøre resultater af instituttets videnskabelige undersøgelser, uanset økonomiske, politiske eller organisationsmæssige interesser eller pres.

7. Hvordan sikres Pinngortitaleriffiks uvildighed i forhold til kvoteanbefalinger, der skal gælde Grønland, når Pinngortitaleriffik på den anden side kan modtage finansieringer til andre undersøgelser her i landet?

Pinngortitaleriffik afgiver ikke kvoteanbefalinger men afgiver biologisk rådgivning.

Den biologiske rådgivning gives fra de internationale videnskabelige komiteer under Hvalfangstkommission (IWC), Nordatlantisk Havpattedyrkommission (NAMMCO), Fælleskommission om hvid- og narhvaler (JCNB), Fælleskommission om isbjørne (JCPB), Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), Nordvestatlantisk Fiskeriorganisation (NAFO), Nordøstatlantisk Fiskerikommission (NEAFC) etc. Pinngortitaleriffiks forskere fremlægger deres videnskabelige resultater sammen med andre internationale forskere på arbejdsgrupper i de videnskabelige komiteer, hvor der foretages en meget nøje kvalitetssikring og et internationalt peer review. De videnskabelige komiteer følger internationale standarder og metoder og afgiver herefter deres resultater til en kommission under det internationale organ, som herefter afgiver rådgivningen.

Kvoter fastsættes af Naalakkersuisut blandt andet på baggrund af den biologiske rådgivning, der modtages fra de forskellige forvaltningsorganisationer.

8. Hvem bedømmer Pinngortitaleriffik’s uvildighed?

Pinngortitaleriffiks uvildighed bedømmes fagligt gennem den internationale forskningsverden og derudover af samfundet. Der ligger et dokumenteret videnskabeligt grundlag bag udsagn fra instituttet, og der har ikke været tilfælde, hvor instituttets forskere er blevet taget i videnskabelig uredelighed. Der har heller ikke været tilfælde, hvor det er påvist, at der ligger holdninger bag instituttets virke.

9. Hvordan sikres denne uvildighed i alle henseender?

Pinngortitaleriffiks bestyrelse er garant for, at instituttet lever op til sine lovmæssige forpligtelser. Bestyrelsen er sammensat som følger: Uafhængig formand udpeget af Selvstyret, departementschefen for Fiskeri, Fangst og Landbrug, departementschefen for Natur, Miljø og Forskning og departementschefen for Uddannelse, Kultur og Kirke, der er udpeget af Selvstyret. Herudover interesseorganisationerne KNAPK, Fåreholderforeningen SPS og Grønlands Erhverv samt 2 medarbejderrepræsentanter fra Pinngortitaleriffik.

10. Hvordan kan Pinngortitaleriffik’s uvildighed sikres bedst muligt?

Se besvarelsen af spørgsmål 6

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Erik Jensen

Direktør Klaus Nygaard har bidraget med informationer til besvarelserne.

For yderligere informationer kan direktør Klaus Nygaard kontaktes.

Verified by ExactMetrics