How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ny nar- og hvidhvalsrådgivning for 2016-20 Udgivet 11.11.2015

Der er nu afgivet ny biologisk rådgivning for nar- og hvidhvaler for 2016-2020 fra JCNB´s kommissionsmøder i Nuuk i dagene 6-8 oktober 2015. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har behandlet rådgivningen og har nu sendt den ud i offentlig høring før kvotefastlæggelse for nar- og hvidhvalsfangst i 2016

Biologerne i de videnskabelige arbejdsgrupper under NAMMCO (Den Nordatlantiske Havpattedyrskommission) og JCNB (Den Canadisk-Grønlandske Fælleskommission til Bevaring og Forvaltning af Narhvaler og Hvidhvaler) er blevet enige om at anvende en ny rådgivningsmetode, som tager hensyn til hvalernes vandringer mellem sommer- og fangstområder. De oplysninger, som indgår i metoden, er satellit-sporing, genetik og fangsternes fordeling på steder og årstider. Det giver biologerne et solidt grundlag for at fastslå, hvilke bestande der understøtter fangsten i de forskellige områder. Mange af oplysningerne er ikke nye, men det er nyt, at man har kunnet blive enige om at bruge dem til at udvikle en fordelingsnøgle mellem Grønland og Canada. Det giver mulighed for en mere rationel udnyttelse af bestandene.

Som i tidligere rådgivninger anbefales det, at kvoten fastsættes til en størrelse, der sikrer mindst 70 % sandsynlighed for, at hvalbestandene vokser i løbet af de næste fem år.

Narhvaler

Narhvaler opholder sig om sommeren i 8 områder (to i Vestgrønland: Qaanaaq og Upernavik), som er inddelt i 11 fangstområder (5 i Grønland), hvor der fanges på forskellige årstider. Der er stor forskel på de anbefalede kvoter i de forskellige områder. Biologerne anbefaler, at der i 2016-2020 bør fanges færre narhvaler i Upernavik i forhold til tidligere år. Det bemærkes særligt, at Melville Bugt-bestanden, der understøtter fangsterne i Upernavik-området (i mindre grad Uummannaq og Disko Bugt), er lille og ikke kan tåle en stor fangst. For Uummannaqs vedkommende er det muligt at hæve kvoten med den nye fordelingsnøgle. Det skyldes biologernes påvisning af, at fangsten i Uummannaq suppleres fra en meget stor bestand, som om sommeren opholder sig i lang tid ved Somerset Island i Canada.

Narhvalerne i Østgrønland er opdelt i én bestand ved Tasiilaq og én ved Ittoqqortormiit. Det anbefales at sænke kvoten begge steder, da der kun findes én optælling (fra 2008) fra området.

De anbefalede kvoter for narhvaler med angivelse af den nuværende kvote fremgår herunder:

Som noget nyt anbefales en kvote på 5 narhvaler i Etah-området i Qaanaaq forvaltningsområde.

Hvidhvaler

Situationen for hvidhvalerne er enklere, da der kun er tale om én sommerbestand i Nordcanada, som forsyner både Vestgrønland og Qaanaaq-området. Anbefalingen er, at der højst bør fanges 320 hvidhvaler i perioden 2016-2020 i Vestgrønland. Det er 10 hvidhvaler mere end i 2010-2015.

Der er ikke rådgivet specielt for Qaanaaq, men det blev noteret, at fangsterne i dette område er små i forhold til bestandstallene, og det blev vurderet, at fremtidige fangster ikke vil stige. For at frede de få hvidhvaler, som opholder sig i Grønland om sommeren, blev det anbefalet at gentage forslaget om at frede dem fra juni til august i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq, fra juni til oktober i Disko Bugten og fra maj til oktober i området syd for Kangaatsiaq. Desuden blev forslaget om en helårsfredning syd for 65°N gentaget.

Yderligere anbefalinger

Rådgivningen indeholder anbefalinger til at styrke narhvalforskningen, blandt andet med flytællinger i Østgrønland og flere satellitmærkninger i både Grønland og Canada for yderligere at afdække narhvalers vandringsmønstre.

For yderligere informationer, kontakt:

Forsker Rikke Guldborg Hansen på tlf. +45 3283 3826 eller +45 4029 5485 eller på email: rikkeguldborg@gmail.com eller rgh@ghsdk.dk

Verified by ExactMetrics