Nuuk Basic

Naturinstituttets hytte i Kobbefjord umiddelbart syd for Nuuk, hvorfra hovedparten af BioBasis moniteringen udføres. Foto: Morten Birch Larsen.

Nuuk Basic er en del af Greenland Ecosystem Monitoring (GEM). GEM er et interdisciplinært moniteringsprogram. Formålet er at få en basal forståelse for arktiske økosystemer samt at monitere effekten af evt. klimaforandring på disse. Der er 2 forsøgslokaliteter forbundet med GEM: Zackenberg i Nordøstgrønland og Kobbefjord, nær Nuuk i Vestgrønland. Herved moniteres der både i Høj-arktis og i Lav-arktis. Programmet i Kobbefjord er baseret på erfaringer fra Zackenberg.

I Kobbefjord samles GEM moniteringsprogrammerne ind under Nuuk Basic, som er opdelt i 5 underprogrammer:

ClimateBasis, GeoBasis, GlacioBasis, MarineBasis og BioBasis. Læs mere om dem her.

Biobasis varetages af forskere fra Grønlands Naturinstitut (Afdelingen for Miljø og Råstoffer) og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. BioBasis har siden 2008 indsamlet data i Kobbefjord. Dette står på gennem hele den snefrie sæson. Her undersøges:

Fænologi på 3 udvalgte plantearter. Knopsætning, blomstring og afblomstring følges hen over sæsonen, med henblik på at undersøge, hvordan dette påvirkes af klimaet.

Udvikling i frodighed af vegetation, hen over sæsonen. Frodigheden måles ved at benytte en NDVI sensor (Normalized Differential Vegetation Index) som giver et mål for, hvor grøn og frodig vegetationen er.

Effekt af UVB på produktivitet i dværg-birk (Betula nana) og mosebølle (Vaccinium uliginosum). Her undersøges hvor meget UV-B indstråling stresser planter, ved at udelukke UV-B i udvalgte felter. Klorofyl fluorescens måles 3 gange i sæsonen, som et udtryk for planternes produktivitet.

Insekter og edderkopper indsamles fra udvalgte områder. BioBasis har udvalgt 4 områder, hvorfra der indsamles både landlevende og flyvende insekter på ugentlig basis. Der indsamles også jordprøver for at undersøge mikroarthropoder.

Udveksling af kuldioxid mellem vegetation og atmosfære. Da CO2 er en drivhusgas, kan forhøjet frigivelse være med til at drive en klimaforandring. I Kobbefjord måles CO2-flux i 30 felter. Der er 3 forsøgstyper: kontrol, øget temperatur og skygge. Derved kan en evt. effekt af f.eks. forhøjet temperatur måles, og give et billede af hvordan planterne vil reagere ved en stigning i temperaturen.

Tilstedeværelse af småfugle. Fuglene i Kobbefjord tælles ugentligt fra 13 punkter. Det er primært laplandsværling, snespurv, stenpikker og gråsisken, der tælles, men alle observerede fugle noteres.

Forholdene i 2 søer, Badesø og Qassi sø. En gang om måneden måles diverse parametre i de to søer. Der måles bl.a. temperatur og sigtedybde, og der indsamles vandprøver for at bestemme indhold af næringsstof, klorofyl, opløst kulstof samt zoo- og fytoplankton. Én gang om året bestemmes udbredelsen af undervandsvegetationen.

Herudover benyttes området af forskere fra hele verden, med interesse i Arktis. F.eks. har flere speciale studerende valgt at lave deres speciale i Kobbefjord. BioBasis datasættet er frit tilgængeligt for alle, og forskere samt studerende er velkomne til at ansøge om lov til at benytte området, samt hytte og både. Er du interesseret i at lave et projekt i Kobbefjord kan du finde ansøgningsskema her samt regler for ophold i Kobbefjord hytten her.

For en mere detaljeret gennemgang af BioBasis programmet i Kobbefjord findes en brochure her.

For mere information om BioBasis programmet findes BioBasis manualen her.

Eller kontakt Josephine Nymand.