Stor rødfisk i Østgrønland og Island

Rådgivning for 2024

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2023.
Tidligere rådgivning vises i kursiv.

 

Østgrønland og Island 41.286 tons
Rådgivning 202 25.545 tons

Stor rødfisk (S. norvegicus) i Østgrønland og Island

ICES-rådgiver, at totalfangsten i 2024 ikke overstiger 41.286 tons (rådgivning 2023: 25.545 tons).
Demersal rødfisk (Sebastes mentella) og stor rødfisk (Sebastes norvegicus) har i de senere år været forvaltet ved
en fælles TAC for begge arter. Dette forhindrer effektiv kontrol med udnyttelsen af den overfiskede Sebastes mentella. ICES anbefaler at TAC og genopretningsplaner ændres til at være specifikke for hver enkelt rødfiskeart.

Bestanden deles med Island og Færøerne. De samlede fangster i 2022 var 32.873 tons (Figur , øverst venstre),
hvoraf 2.210 tons blev fanget ved Grønland, hvor der fiskes blandet på to arter af rødfisk: S. mentella og S. norvegicus. Der er usikkerhed vedr. fordelingen af de to arter, men siden 2016 har S. norvegicus domineret i de kommercielle fangster.
Bestandsudvikling over tid:
Fiskeridødeligheden (F) er under det bæredygtige niveau Fmsy (Figur 7, nederst venstre) og gydebiomassen (SSB)
er over den biologisk grænseværdi MSY Btrigger(Figur 7, nederst højre).
Rådgivningen for 2024 er forøget som følge af ændringer i metoden til beregning af bestandens status og dens
referencepunkter.

Figur 7 Stor rødfisk i Østgrønland og Island: Fangster (øverst venstre) og rekruttering (øverst højre). Fiskeridødelighed (F) (nederst venstre) og gydebiomasse (SSB) (nederst højre).

Hent hele dokumentet for rådgivning 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2023 fra ICES

Læs rådgivning fra de forrige år:

2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2015 2014
2012 2011 2010
2009 2008 2007