Udenskærs torsk ved Øst- og Sydvestgrønland

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022. Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Udenskærs, Øst-og Sydvestgrønland 8.460 tons
Rådgivning 2021 8.768 tons

Rådgivningen for 2023 om fiskeri efter udenskærs torsk ved Øst-/Sydvestgrønland er 8.460 tons (rådgivning for 2022 var 8.768 tons).

Fiskerimønsteret har over de senere år ændret sig så der nu fiskes på en større andel af store gamle torsk sammenlignet med tidligere. Dette skyldes at hovedparten af fiskeriet foregår i Dohrn Banke området hvor forekomsten af ældre fisk er større. De årlige fangster har siden 2015 været på omkring 15.000 tons, med undtagelse af 2019 hvor der blev fanget 18.074 tons (Fig. 4, venstre). I 2021 blev en ny forvaltningsplan implementeret som forøgede TAC med 20.000 tons udelukkende til Dohrn Banke området, mens TAC for området syd for Dohrn Banke blev sat til den videnskabelige rådgivning for hele den østgrønlandske bestand. Derved øgedes de samlede fangster i 2021 til 25.829 tons.

Rekrutteringen til bestanden er karakteriseret ved enkelte store årgange med lange perioder uden væsentlig rekruttering og den seneste store årgang er fra 2003 (Fig. 4, højre).

Fiskeridødeligheden er steget siden 2009 og er siden 2019 over FMSY, som er målet for en lang- sigtet, bæredygtig udnyttelse af bestanden (Fig. 5, venstre). Gydebiomassen er siden 2014 fal- det, men er fortsat over de biologiske grænseværdier. (Fig. 5, højre).

Ingen af de to fiskeribiologiske undersøgelser (fra Grønland og fra Tyskland) blev gennemført i 2018, i 2019 blev kun det tyske survey gennemført og i 2020 blev både det tyske og grønlandske survey gennemført, mens ingen blev udført i 2021. De manglende undersøgelser fører til en øget usikkerhed i vurderingen af bestanden de senere år.

Figur 4. Udenskærs torsk i Øst- og Sydvestgrønland. Fangster (venstre) og indeks for 1-årige rekrutter (højre).

Figur 5. Udenskærs torsk i Øst- og Sydvestgrønland. Fiskeridødelighed (venstre) og gydebiomasse (højre).

Hent hele dokumenterne om rådgivning for 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2023 fra ICES

 

Torsk i grønlandsk farvand forvaltes i rådgivningsmæssig sammenhæng som tre bestande

Indenskærs Torsk, der gyder i en fjord.
Torsk, der historisk har gydt på bankerne nord for Julianehåbsbugt.
Udenskærs Torsk, der primært gyder på Kleine Banke.
Torsk fra de forskellige områder blandes uden for gydesæsonen. Rådgivningen fra ICES gives for en bestand og ikke for et område.

I 2023 skal alle 3 torskebestande gennem en revurdering af datagrundlaget for rådgivningen (benchmark). Der vil blandt andet blive taget højde for blandingsforholdet imellem de 3 bestande i forhold til geografi.

 

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2015 2014 2012
2011 2010 2009
2008 2007