How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Antallet af lomvier og rider i nordlige Upernavik: Nedgang og fremgang Udgivet 27.02.2013

Billedet er taget fra Kippaku og viser Apparsuit i baggrunden. Foto: Knud Falk

Antallet af ynglende lomvier i det nordlige Upernavik i 2008 er blevet opgjort til 115.410 fugle. Det er en tilbagegang med 16 % siden 2002. Antallet af lomvier i ynglefjeldet Kippaku var gået frem med 10 %, det opvejer dog ikke en nedgang på 19 % i det nærliggende og noget større ynglefjeld Apparsuit . Toqqusaaq kolonien, der husede under 100 lomvier i 1990´erne, var i 2008 blevet tom. Med andre ord er der nu kun to lomvie kolonier i Upernavik distriktets nordlig del.

De to lomviekolonier huser også rider, som blev optalt sammen med 7 øvrige ride kolonier i området. Her viste resultaterne, at den samlede ynglebestand af rider i det nordlige Upernavik med sine ca. 5.300 ynglepar er gået frem med ca. 18 % siden 1990´erne.

Det er en del af de resultater, som Grønlands Naturinstitut præsenterer i en nyudgivet rapport, om undersøgelser foretaget i sommeren 2007 og 2008. Rapporten giver en grundig gennemgang af resultaterne, hvor der er blevet taget højde for alle aspekter af den tilgængelige viden som f.eks. tid på sæsonen, døgnvariation, ynglesucces og data fra tidligere undersøgelser. Rapporten giver dermed en fyldestgørende præsentation af status på ynglebestanden af lomvie og ride i det nordlige Upernavik, inkluderet konklusioner og anbefalinger til fremtidigt moniteringsarbejde, såvel som anbefalinger til forvaltningen.

Status for lomvie bestandene

Årsager til nedgangen i antallet af lomvier i Apparsuit og fremgang i Kippaku vides ikke med entydighed. Yngleforholdene på Kippaku er undersøgt, mens forholdene på Apparsuit ikke er undersøgt. På Kippaku vurderes forholdene at være gode målt ud fra lomvieungernes udflyvningsvægt samt ridernes ungeproduktion. Samme forhold formodes at være gældende på Apparsuit, den tætte placering mellem Apparsuit og Kippaku taget i betragtning. Men Apparsuit ligger tættere på den indenskærs sejlrute.

Ulovlig fangst af ca. 80 fugle i forårs- og sommermånederne bliver rapporteret hvert år. Hvis fangsterne foregår tæt ved kolonien formodes dette at skabe en voldsom forstyrrelse, der i sidste ende bidrager til nedsat ynglesucces i kolonien.

Hvad skal der foretages

Grønlands Naturinstitut anbefaler, at der foretages optællinger af lomvier og rider i Apparsuit og Kippaku minimum hver sjette år. Yderligere vil instituttet forsøge at undersøge yngleforholdene for Apparsuits vedkommende, så årsagerne til den negative bestandsudvikling kan belyses. Derudover vil instituttet pointere at selv et relativt lavt niveau af fangst i yngleperioden, som er ulovlig, kan være medvirkende til den faldende ynglebestand i området. Naturinstituttet anbefaler en øget oplysningsindsats for at komme ulovlighederne til livs. For at øge effekten af en sådan oplysningsindsats bør lokale og regionale kræfter involveres, for i sidste ende at gavne bevarelse og fremtidig udnyttelse af lomvien som ressource.

Teknisk rapport nr. 90, 2013: Monitering af lomvier og rider i det nordlige Upernavik 2008

For yderligere oplysninger, kontakt:
Forsker Aili Lage Labansen tlf. 361200 eller email: aila@natur.gl

Verified by ExactMetrics