How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ph.d.-stipendium inden for marine toprovdyrs rolle Udgivet 27.01.2022

Ph.d.-stipendium inden for undersøgelser af marine toprovdyrs økologiske rolle

Det færøske havforskningsinstitut – Havstovan (FMRI, www.hav.fo) – og Grønlands Naturinstitut – GN opslår hermed et 3-årigt ph.d.-stipendium i havbiologi. Stipendiet er en del af projektet Marine top predators as ecosystem indicators in the central North Atlantic (TOPLINK) og er finansieret af det færøske forskningsråd (https://www.gransking.fo/en/). Det udføres i tæt samarbejde mellem GN og FMRI. Den valgte kandidat vil blive indskrevet på Fróðskaparsetur Føroya (Universitet på Færøerne, https://www.setur.fo).

Tiltrædelse kan ske fra 1. april 2022 eller derefter.

Baggrund
Stipendiet indgår i et projekt, som vil bruge toprovdyr som indikatorer for tilstanden og den langsigtede udvikling i det nordatlantiske økosystem med fokus på Grønland-Island-Færø-Skotland ryggen , samt undersøge påvirkninger og feedback-mekanismer, der manifesterer sig i indikatorerne. Projektet vil undersøge tre almindelige, men oversete toprovdyrs økologiske rolle: grindehval, delfin og spækhugger, som alle har væsentlig betydning for det centrale nordatlantiske økosystem. De tre hvalarter fortærer millioner tons bytte hvert år, men indvirkningen af deres prædation har ikke været undersøgt før, og de tre arter viser tegn på forandringer i forhold til deres udbredelse, som er forbundet med store oceanografiske ændringer. Det er derudover værd at bemærke, at de samtidig er genstand for opportunistisk jagt både i Østgrønland og på Færøerne, hvilket yderligere understreger behovet for ny og opdateret viden. Migration, bestandsidentitet, dyknings- og fourageringsadfærd undersøges ved brug af satellitmålinger, og oplysningerne sammenholdes med telemålingsdata for havets overfladetemperatur, klorofylkoncentrationer og tilgængeligheden af føde. Prøver fra jagten indsamles for at estimere fourageringsvaner, forplantning, alder og vækst, og der tages vævsprøver med henblik på genetisk analyse og analyse af forurenende stoffer. Tænder fra historiske samlinger og fra moderne jagt undersøges ved brug af laserablationsmetoder, for at identificere aflejring af stoffer med henblik på at spore forandringer i økosystemer over tid.

Projektet er et forskningssamarbejde mellem Grønlands Naturinstitut (GN) og Faroe Marine Research Institute (FAMRI), og det er en del af et større forskningsprogram med fokus på havklimaet i området mellem Færøerne og Grønland, som støttes af det færøske forskningsråd https://www.gransking.fo/en/funding-programmes/marine-research-in-the-north-atlantic-ocean/. Der vil være rig mulighed for at skabe netværk, synergier og samarbejde med andre projekter i programmet, herunder med andre yngre forskere (fx ph.d.-studerende). Eksperter fra både GN og FAMRI vil være vejledere på ph.d.-projektet. Det forventes, at du i en længere periode vil have base på FAMRI for at understøtte det videnskabelige samarbejde og udvide dit faglige netværk.

Formål
Vores overordnede mål er at forstå betydningen af toprovdyr i Nordatlanten, med fokus på Grønland-Island-Færø-Skotland ryggen , i forhold til miljømæssige forandringer. Projektet vil omfatte følgende konkrete målsætninger:
– At undersøge hvalernes bevægelser , og hvad der driver disse bevægelser
– At afdække kortsigtede fourageringsvaner og mere langsigtede forandringer og udviklinger i fortæring af bytte
– At identificere forandringerne i livshistorieparametre
– At vurdere prædationspresset fra toprovdyr
– At udforske tandhvalers mulige forbindelser mellem Grønland og Færøerne og langs Grønland-Island-Færø-Skotland ryggen

Metode
Planen er at fastgøre en række satellitsendere på grindehvaler, delfiner og spækhuggere i Østgrønland og på Færøerne. Fastgørelsen af instrumenter vil foregå opportunistisk, når hvalerne er inden for rækkevidde, og vil ske fra mindre fartøjer, som lejes af lokale jægere/fiskere, eller fra forskningsfartøjer. Dette er en fuldt udviklet teknik, som også anvendes i andre havområder, og vi har 30 års erfaring med disse metoder. Sporinger fra hvaler udstyret med sendere anvendes til habitatanalyse baseret på telemålingsdata af havets overfladetemperatur, MLD (mixed layer depth), klorofylkoncentrationer og – i det omfang der foreligger data – desuden tæthedsfordelingen af byttedyr (fisk og blæksprutter, herunder arter af interesse for fiskeri).

Prøver fra hvaler indsamles som led i de løbende jagtaktiviteter på Færøerne og i Østgrønland. Prøverne vil omfatte maveindhold, formeringsmateriale, tænder og udvalgte vævsprøver. Prøver fra mavesækken anvendes til bestemmelse af bytte i løbet af den seneste fouragering. Vævsprøver vil gøre det muligt at foretage mere langsigtet bestemmelse af trofiske niveauer med stabile isotoper, eller stofspecifikke isotopanalyser, samt fedtsyreanalyser. Reproduktionsmateriale anvendes til at vurdere aktuelle og historiske reproduktionsparametre, der kan anvendes til sammenligning med data fra stofanalyser af aflejring på tænder. Tænder anvendes til at anslå alder og til at opspore signaler om økologiske forandringer , og hvordan de manifesterer sig i dyrenes livshistorie.

De fleste af analysemetoderne af biologiske prøver er standardiserede metoder, men der anvendes også nye eksperimentelle metoder til undersøgelse af aflejring på hvalers tænder. Tænder påvirkes ikke af metabolisme, når de først er dannet, og der afsættes derfopr en række isotopiske spor. Den årlige aflejring af dentin og cement i tænderne kan fungere som kemiske markører, der fortæller om den habitat tandens ejer har befundet sig i. Tandhvalerne giver dermed en unik mulighed for at undersøge tidligere miljømæssige forandringer på baggrund af deres lange levetid og store udbredelsesområde. Den detaljerede undersøgelse af tandaflejringer sammenholdes med aktuelle og historiske forandringer i de oceanografiske forhold i Nordatlanten.

Ansvarsområder og kvalifikationer
Til dette projekt søger vi en studerende med baggrund inden for datavidenskab, som vil blive oplært af vejledere i, hvordan man udfører feltarbejde, udtager prøver fra jagede hvaler, og udstyrer hvaler med satellitsendere.

Du skal have gennemført en 2-årig kandidatuddannelse (120 ECTS-point) eller lignende uddannelse på et akademisk niveau svarende til en 2-årig kandidatuddannelse.

Projektet vil give den studerende en lang række kompetencer inden for undersøgelser af havpattedyr og deres betydning for havmiljøet. Den ph.d.-studerende vil lære at analysere prøver fra biologisk materiale fra havpattedyr, samt hvordan man udfører feltarbejde i form af mærkning af havpattedyr. Den ph.d.-studerende vil desuden drage fordel af et tæt samarbejde med den gruppe på GN og Aarhus Universitet, der undersøger livshistorier i tandmateriale fra tandhvaler.
Den studerende bliver medlem af gruppen af biologer både på det færøske havforskningsinstitut og Grønlands Naturinstitut. Den studerende vil desuden få mulighed for at følge en række kurser i løbet af stipendieperioden.

Gennem projektsamarbejdspartnere/vejledere vil den studerende endvidere have mulighed for at opbygge et netværk af nationale og internationale samarbejdspartnere inden for feltet generelt. Den studerende vil også deltage i og bidrage til de seminarer og diskussionsgrupper, der jævnligt afholdes på institutterne, samt i nationale og internationale konferencer, hvilket understøtter den studerendes generelle udvikling som forsker. Den studerende tilskyndes til at skrive videnskabelige artikler med henblik på publikation i løbet af ph.d.-perioden. Det vil i høj grad gavne den studerendes fremtidige karriere, og den studerende vil blive støttet gennem denne proces af en gruppe erfarne vejledere.

Godkendelse og indskrivning
Ph.d.-stipendiet er underlagt faglig godkendelse, og den valgte kandidat indskrives på et generelt ph.d.-uddannelsesforløb på Fróðskaparsetur Føroya (Universitet på Færøerne).

Vi kan tilbyde
Det færøske havforskningsinstitut og Grønlands Naturinstitut er førende institutter på det tekniske område inden for forskning, undersøgelser og overvågning af levende marine ressourcer i Nordatlanten. Begge institutter er anerkendt for forskning, uddannelse, innovation og videnskabelig rådgivning af højeste kvalitet. Vi tilbyder et givende og udfordrende job i et internationalt miljø. Vi stræber efter den højeste akademiske kvalitet i et miljø præget af kollegial respekt og akademisk frihed under ansvar.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på basis af overenskomstmæssig aftale med Akademikernes Centralorganisation. Godtgørelse aftales med den relevante fagforening. Ansættelsesperioden er 3 år.

Tiltrædelsestidspunktet aftales indbyrdes med den valgte kandidat i løbet af første halvår af 2022.

Den ph.d.-studerende vil skulle arbejde fra det færøske havforskningsinstitut med omfattende ekskursioner til Østgrønland og kortere oplæringsture til Danmark. Det forudsættes, at den valgte kandidat vil have bopæl på Færøerne i stipendieperioden.

Yderligere oplysninger:
For yderligere oplysninger, kontakt professor Mads Peter Heide-Jørgensen, GN, mhj@ghsdk.dk, eller afdelingschef, GN, biolog Fernando Ugarte, feug@natur.gl

Ansøgningsprocedure
Din udfyldte online-ansøgning skal indsendes senest den 1. marts 2022 kl. 12:00 (dansk tid).
Ansøgningen skal sendes til helu@natur.gl.
Ansøgningen skal indsendes som én PDF-fil indeholdende alle dokumenter, som ønskes taget i betragtning. Når du ansøger, bedes du fremsende din ansøgning vedlagt alle dokumenter på engelsk i én PDF-fil. Filen skal indeholde:

• Ansøgning
• CV
• Karakterudskrifter og eksamensbeviser for bachelor- og kandidatuddannelse
• Excel-ark med oversættelse af karakterer til det danske karaktersystem
• To anbefalinger

Du kan ansøge, før du har afsluttet din kandidatuddannelse, men du kan ikke tiltræde, før du har afsluttet uddannelsen.
Alle interesserede kandidater, uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk baggrund, opfordres til at ansøge.

Verified by ExactMetrics