Havørn

Haliaeetus albicilla

Foto: Lars Witting.

Grønlands største fugl. Hører til rovfuglene.
Kendtegn: De grønlandske havørne bliver større end andre steder inden for artens udbredelsesoråde. Havørnen er også udbredt på Island og i Norge og Østeuropa mød øst til Kamtjadka. I Danmark genindvandrede havørnen i 1995 efter helt at have været udrydder og her yngler nu mere end 20 par.

Vingefang: 200 cm -245 cm. Hunner er større end hanner.
Vægt: 3,1 kg; 6,2 kg
Levealder: Den længst levende havørn kendt fra Grønland blev 21 år. Rekorden har en svensk havørn, der stadig levede efter 28 år og 2 måneder.
Føde: Fisk, især fjeldørred og uvak samt måger, edderfugl, tejst, polarræv og snehare. Især unge havørne tager ådsler.
Ungfugl: Mørk hale og mørkt næb.
Gammel fugl: Hvid hale, lys især på hovedet og gult næb. Yngler første gang som 4-7årig.
Æglægning: Omkring 1. april. Lægger 1-2 æg. 1 kuld årligt.
Rugetid og unger: Ruger 38 døgn, ungerne kan flyve efter 75 dage, men fodres i endnu 40 dage.

Udbredelse

Havørnen findes fra Grønland i vest gennem det nordlige Europa og Asien til Beringstrædet i øst. I Nordamerika findes den nært beslægtede Hvidhovedet Havørn.
I Grønland yngler havørnen på den sydlige del af vestkysten fra Nunap Isua/Kap Farvel mod nord til Nassuttooq /Nordre Strømfjord. Der kendes et enkelt ynglefund ved Ilulissat. De fleste gamle havørne er standfugle. Mange ungfugle trækker til Sydgrønland for at overvintre.
Havørnen yngler især langs kysten, men også i indlandet nær søer og elve. Reden anlægges på fjeldhylder eller på en mindre top med god udsigt. Havørnen er formentlig indvandret Island og Grønland efter sidste istid for 5-8000 år siden.

Nuværende bestandsstørrelse

Den samlede grønlandske ynglebestand vurderes til kun 150-170 par.

Sårbare perioder

Havørne er særligt sårbare overfor forstyrrelser i perioden 1. marts til 1. juli, hvor en enkelt langvarig forstyrrelse ved reden kan medføre at fuglene opgiver et yngleforsøg.

Trusler

  • Ulovlig jagt
  • Forgiftning med blyhagl som indtages gennem føden (f.eks. edderfugle).
  • Forstyrrelse ved reden

Beskyttelse

Totalfredet siden 1973.