Spættet sæl

Phoca vitulina

Spættet sæl er i højere grad end de øvrige grønlandske sælarter afhængige af at gå på land. Foto: Aqqalu Rosing-Asvid.

 

Størrelse og udseende

Der kan være stor variation i både farvetegning og kropsstørrelse på spættede sæler fra forskellige bestande. I Grønland er der kun opmålt få spættede sæler, heriblandt en han på 1,78 m fanget ved Nuuk, samt 10 voksne individer fra Kap Farvel-området, hvoraf den største var en han som var 1.60 cm lang. Hannerne er i reglen lidt større end hunnerne, og i nogle bestande uden for Grønland, kan de blive op til 1,90 m målt fra snude til halespids. Den nordligste bestand lever på Svalbard, og der bliver de kun omkring 1,50 m.

Føde

Den spættede sæls føde består hovedsageligt af fisk. Nogle bestande (eksempelvis den i Kangerlussuaq) føder deres unger i nærheden af gode ørredelve, og fjeldørreden er sandsynligvis en vigtig spise om sommeren for disse sæler. Andre bestande (eksempelvis den som er i Kap Farvel-området) yngler på yderligt liggende øer langt fra ørredelve, og sporinger af sælerne i Kap Farvel området viser, at de spiser i områder og på dybder, hvor der næppe er koncentrationer af fjeldørred. Det dybeste dyk var på 631m, hvilket er det dybest registrerede dyk for spættede sæler.

Reproduktion

I litteraturen angives fødselstidspunker i Grønland at være fra sidst i maj til begyndelsen af juli, og der kan tilsyneladende være perioder med tidlige eller sene fødsler. Første halvdel af juni syntes dog generelt at være årstiden med flest fødsler. Fødsel og diegivning foregår på land, og i reglen på samme lokaliteter år efter år.

Fældning

Fældetidspunktet varierer også mellem de forskellige bestande. De spættede sæler samles, og bruger en stor del af dagen på at ligge på land og sole sig i fældeperioden. Derfor bruges optællinger på fælde-lokaliteter ofte til at moniterer spættede sæler. Undersøgelser i de indre dele af Kangerlussuaq med brug af kameraer som tog et billede hver time (fra august til oktober 1995-97) viste, at det højeste antal sæler på land var i perioden 10. -26. august. I Kap Farvel området viste en sporingsundersøgelse fra 2009-11 at der var flest spættede sæler på land i perioden 15 august-8 september. I den periode var gennemsnitligt 50-64 % af de sporede sæler på land i tidsrummet kl. 9-18.

Udbredelse og antal

Udbredelsen af spættede sæler i og nær Grønland. Lyse farver i Grønland og Canada er områder hvor spættede sæler er blevet sjældne.

Den spættede sæl har sin hovedudbredelse i tempererede farvande. Den er udbredt langs kysterne både i Atlanten og ved Stillehavet, og den samlede verdensbestand blev i 2009 estimeret til at være 610.000-640.000 individer, og den er sandsynligvis stadigvæk i samme størrelsesorden. I Grønland er hovedudbredelsen den subarktiske zone (det farvand hvor det kolde polarvand er opblandet med Atlantisk vand).

Den spættede sæl har ikke været rigtig talrig i Grønland på noget tidspunkt i det seneste århundrede. Den rapporterede fangst faldt fra omkring 200 sæler årligt i slutningen af 1950erne til ca. 50 sæler i slutningen af 1970erne. Hvis denne relativt beskedne fangst er hovedårsagen til den observerede tilbagegang, så har der næppe været meget mere end 3000 spættede sæler ved Grønland i 1950’erne. Havde bestanden havde været større, så ville den under normale forhold have kunnet klare fangsttrykket.

Samtidig med at fangsten blev mindre efter 1950erne, så forsvandt sælerne også fra de fleste kendte ynglesteder, sandsynligvis som følge af fangst og forstyrrelser. På sandbankerne ved landingsbanen i Kangerlussuaq var der tilbage i 1960erne flere hundrede spættede sæler, men i 2019 og 2020 var der kun en sæl som fødte her. Ved Frederikshåb Isblink er der også en lille gruppe spættet sæl som føder et mindre antal unger. Desuden er der kendte yngle-pladser i Kap Farvel området, samt ca. 250 km nord for Kap Farvel (på Østkysten). Bestandene ved Frederikshåb Isblink og Kap Farvel tæller næppe mere end 100 individer, men disse bestande ser ud til at have været i fremgang siden fredningen i 2010. Ud over de her nævnte lokaliteter er der spredte observationer af spættede sæler som indikere at der er endnu ikke opdagede yngle og fælde-områder for små grupper af spættede sæler.

Status

Status på den grønlandske rødliste er “kritisk truet“.

Forvaltning

Den spættede sæl blev pr. 1. december 2010 totalfredet indtil biologisk rådgivning anviser, at det igen er forsvarligt at jage spættede sæler.

Forskning

De tre kendte aktive fælde-lokaliteter vil blive moniteret med jævne mellemrum. Desuden bliver nye observationer af flokke af spættede sæler undersøgt, for at afgøre om der er tale om en ny koloni.

Spættede sæler bruger en stor del af dagen på at slappe af på land, især i fældeperioden (medio august-primo september).