Indenskærs torsk i Vestgrønland

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022. Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Indenskærs, Vestgrønland 4.590 tons
Rådgivning 2022 4.780 tons

ICES rådgiver, at totalfangsten i 2023 ikke overstiger 4.590 tons (rådgivning 2022: 4.780 tons). Det indenskærs fiskeri foregår på en blanding af torsk fra indenskærs bestanden og torsk fra andre bestande, der midlertidigt opholder sig indenskærs. Grønlands Naturinstitut vurderer, at kun halvdelen af den totale fangst i det indenskærs område udgøres af torsk fra den indenskærs bestand. Dvs. hvis der skal fanges 4.590 tons fra den indenskærs bestand af torsk, skal der i alt fanges 9.180 tons torsk i indenskærs området, da indenskærs torsk kun vil udgøre halvdelen af fangsten. Rådgivningen for 2022 var på samme måde justeret for at tage højde for ”fremmede” torsk i fangsterne (9.560 tons = 2 × 4.780).

Fangsterne (Figur 1, venstre) steg fra 764 tons i 2000 til 34.204 tons i 2016. Siden 2016 er fang- sterne faldet og var i 2022 13.580 tons. Rekrutteringen af ungfisk, der inden for et par år bliver tilgængelige for fiskeriet, har siden 2015 været på et lavt niveau (Figur 1, højre).

Figur 1. Indenskærs torsk i Vestgrønland. Fangster (venstre) og indeks for 1-årige rekrutter (højre).

Figur 2. Indenskærs torsk i Vestgrønland. Fiskeridødelighed (venstre) og gydebiomasse (højre).

 

Fiskeridødeligheden er fortsat tre gange højere end FMSY (Figur 2, side 4, venstre), som er målet for en biologisk langsigtet og bæredygtig udnyttelse af bestanden. Samtidig er gydebiomassen (Figur 2, side 4, højre) faldet siden 2015, men niveauet er stadig over de biologiske grænseværdier.

Det skal bemærkes, at fangsterne i indenskærs området historisk set ikke har kunnet under- støtte det nuværende fangstniveau over en længere årrække. Kvoten er ikke blevet udnyttet de sidste fire år, og det er på baggrund af information fra fiskeindustrien ikke sandsynligt, at kvoten på 21.000 tons vil blive fanget i 2022.

Hent hele dokumenterne om rådgivning for 2023 her: Sammendrag af rådgivning for 2023 fra ICES

 

Torsk i grønlandsk farvand forvaltes i rådgivningsmæssig sammenhæng som tre bestande

Indenskærs Torsk, der gyder i en fjord.
Torsk, der historisk har gydt på bankerne nord for Julianehåbsbugt.
Udenskærs Torsk, der primært gyder på Kleine Banke.
Torsk fra de forskellige områder blandes uden for gydesæsonen. Rådgivningen fra ICES gives for en bestand og ikke for et område.

I 2023 skal alle 3 torskebestande gennem en revurdering af datagrundlaget for rådgivningen (benchmark). Der vil blandt andet blive taget højde for blandingsforholdet imellem de 3 bestande i forhold til geografi.

 

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2022 2021 2020
2019 2018 2017
2015 2014 2012
2011 2010 2009
2008 2007