Indenskærs torsk i Vestgrønland

Rådgivning for 2022

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022. Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Indenskærs, Vestgrønland 4.780 tons
Rådgivning 2021 5.283 tons

ICES rådgiver, at totalfangsten i 2022 ikke overstiger 4.780 tons (rådgivning 2021: 5.283 tons). Det indenskærs fiskeri foregår på en blanding af torsk fra indenskærsbestanden og torsk fra andre bestande, der midlertidigt opholder sig indenskærs. Grønlands Naturinstitut vurderer, at kun halvdelen af den totale fangst i det indenskærs område udgøres af torsk fra den indenskærs bestand. Dvs. hvis der skal fanges 4.780 tons fra den indenskærs bestand af torsk, skal der i alt fanges 9.560 tons torsk i indenskærsområdet, da indenskærs torsk kun vil udgøre halvdelen af fangsten. Rådgivningen for 2021 var på samme måde justeret for at tage højde for ”fremmede” torsk i fangsterne (10.566 tons = 2 × 5.283).

Fangsterne (Figur 1, venstre) steg fra 764 tons i 2000 til 34.204 tons i 2016. Siden 2016 er fangsterne faldet og lå i 2020 på 17.926 tons. Rekrutteringen af nye fisk, der inden for et par år bliver tilgængelige for fiskeriet, har siden 2015 været på et lavt niveau (Figur 1, højre).

Fiskeridødeligheden er fortsat over FMSY (Figur 2, venstre), som er grænsen for en biologisk lang­sigtet, bæredygtig udnyttelse af bestanden. Samtidig er gydebiomassen (Figur 2, højre) faldet siden 2015, men niveauet er over de biolo­gis­ke grænseværdier.

Det skal bemærkes, at fangsterne i indenskærsområdet historisk set ikke har kunnet understøtte det nuværende fangstniveau over en længere årrække. Kvoten er ikke blevet udnyttet de sidste fire år, og det er på baggrund af information fra fiskeindustrien ikke sandsynligt, at kvoten på 21.000 tons vil blive fanget i 2021.

 

Hent hele dokumentet for rådgivning 2022 her: Sammendrag af rådgivning for 2022 fra ICES og NAFO

ICES rådgiver om tre forvaltningsmæssige bestande af torsk i grønlandsk farvand:

Indenskærs Torsk, der gyder i en række vestgrønlandske fjorde.
Udenskærs Torsk, der historisk har gydt på vestgrønlandske banker nord for Julianehåbsbugt.
Torsk, der primært gyder på Kleine Banke ved Østgrønland.
Torsk fra de forskellige bestande blandes uden for gydesæsonen.

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2021 2020 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2008
2007