Indenskærs torsk i Vestgrønland

Rådgivning for 2024

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2022. Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Indenskærs, Vestgrønland 3.095 tons
Rådgivning 2023 4.590 tons

ICES-rådgiver, at totalfangsten i 2024 ikke overstiger 3.095 tons. Ud af disse bør fangsterne nord for Nuuk ikke være mere end 746 tons og fangster i Nuuk og sydover bør ikke være mere end 2.349 tons.

Bestandsudvikling over tid:

Nord for Nuuk (NAFO Subarea 1a-c): Fiskeridødeligheden (F) er over det bæredygtige niveau (Fmsy), og gydebiomassen (SSB) er under den biologiske grænseværdi MSY Btrigger (hvilket medfører en reduktion af det anbefalede fiskeritryk). Gydebestanden er dog stadig over Bpa, og Blim (Figur ).

Nuuk til Kap Farvel (NAFO Subarea 1d-f): Fiskeridødeligheden (F) er over det bæredygtige niveau (Fmsy,) men gydebiomassen (SSB) er over de biologiske grænseværdier MSY Btrigger , Bpa, og Blim (Figur ).

Torsk (Gadus morhua) Vestgrønland indenskærs gydende (NAFO Subarea 1). Sammendrag af bestandsvurderingen for bestanden nord for Nuuk (NAFO Div. 1a-c) til venstre, og for bestanden fra Nuuk og sydover (NAFO div. 1d-f) til højre. Øverst: fangster, nr. 2 fra oven: Rekruttering (modelestimat i 2023), nr. 3 fra oven: fiskeridødelighed (F), nederst: Gydebiomassen (SSB).

De nye metoder udnytter genetik og information fra mærkning til at adskille torsken i grønlandske farvande i tre bestande. I fjordene er der tegn på, at der er to gydekomponenter af torsk: Nord for Nuuk og fra Nuuk og sydover. Alle disse bestande/komponenter anses for at være isolerede på den tidsskala, der er relevant for vurdering og rådgivning. Tidsserierne er blevet forkortet til at starte i 2000, fordi det antages at bestandenes produktivitet har ændret sig historisk, og fordi genetiske data var begrænset før år 2000.

Torsk fra de to udenskærs-gydebestande vandrer ind i de kystnære områder, der anvendes af begge kyst-gydebe-stande (figur 1), og dette bør tages i betragtning, når der defineres forvaltningsforanstaltninger (såsom område-baserede TAC’er) for at undgå overskridelse af rådgivning for enhver af bestandsenhederne.

Hent hele dokumenterne om rådgivning for 2024 her: Sammendrag af rådgivning for 2024 fra ICES

 

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2015 2014
2012 2011 2010
2009 2008 2007