Vintertælling af moskusokser i Kangerlussuaq 2024 Udgivet 19.03.2024

På opfordring fra Naalakkersuisut og i samarbejde med GFLK og erhvervsfangere gennemførte Grønlands Naturinstitut en tælling af moskusokser i Kangerlussuaq fra helikopter i perioden 30. januar – 2. februar 2024. Foreløbige resultater viser, at bestanden er lige så stor nu, som sidste gang den blev talt i 2018.

Ud fra forsigtighedsprincippet og fordi den seneste tælling var 5 år gammel, anbefalede Grønlands Naturinstitut i november 2023 at reducere fangsten på moskuskøer. Desuden anbefalede instituttet, at forstyrrelser i enkelte lavlandsområder, som er gode fødesøgningsområder for moskusokserne, burde undgås.

I slutning af januar 2024 modtog Grønlands Naturinstitut finansiering fra Naalakkersuisut til at gennemføre en tælling af moskusokser i områder syd og nord for Kangerlussuaq. Tællingen blev arrangeret meget hurtig, for at den kunne gennemføres inden starten af jagtsæsonen.

Ligesom i 2018 blev dyrene talt langs transekter gennem alle typer af moskusoksehabitater med en samlet distance på ca. 710 km (figur 1). Det blev der desuden fløjet yderligere 240 km for at fotografere flokke af moskusokser og bestemme køns- og alderssammensætning. Mere end 1.600 moskusokser blev alders- og kønsbestemt ud fra billeder. Dette er en af ​​de største strukturtællinger af moskusokser foretaget i Grønland, og tællingen giver information om mulig fremtidig bestandsvækst.

Figur 1. Oversigtskort over transekterne (røde linjer, nummereret som i 2018) og flokstrukturruterne (blå områder med bogstav A-G). De sorte markeringer angiver forvaltningsområder (‘piniarfik’).

Der blev observeret lige mange moskusokser i 2018 og 2024, men fordelingen af ​​dyr i landskabet var forskellig. Tællingen i 2018 fandt sted i marts efter vinterjagten, og forstyrrelser fra jagt og motoriserede køretøjer resulterede i, at de fleste moskusokser blev set i højder over 700 meter. Tællingen i 2024 blev foretaget inden jagt og andre forstyrrelser, og fordelingen af moskusokser afspejler en mere naturlig udbredelse i lavlandsområderne. Hvis moskuskøerne kan græsse uforstyrret i lavlandsområderne i den sidste del af drægtighedsperioden, kan kalveandelen muligvis øges.

Grønlands Naturinstitut anbefaler strammere regler for motoriseret jagt, hvis kalveandelen er lavere end 10 %, fordi der ved tidligere monitering ikke har været påvist kalveandele under 10 % i området. Kalveandelen i det sydlige forvaltningsområde var 6-8 %. I det nordlige område var kalveandelen 13-17 %.

Grønlands Naturinstituts rådgivning umiddelbart efter tællingen var at tillade en længere periode (ca. 1 måned) for ikke-motoriserede jagt i de fleste områder, tillade motoriserede jagt i en kortere periode (2-3 uger) i enkelte områder og friholde området længst fra Kangerlussuaq for al fangst (figur 2). Naturinstituttet anbefalede at lukke en del af det østligste område (område 2) for motoriseret kørsel, fordi kalveandelen var lav til trods for, at der var mange dyr i området.

Grønlands Naturinstitut påpegede, at en årligt indrapporteret jagt på 1.000-1.500 moskusokser mellem 2018 og 2024 ikke synes at have reduceret antallet af dyr i bestanden væsentligt.

Figur 2. Foreslået regulering af motoriseret kørsel i forbindelse med jagt. Område 1, 2 og de to store dale, Maniitsut Alannguisa Kuussuat og Arnangarnup Kuua, bør holdes fri for motoriseret kørsel. Områderne kan dermed sikre de bedste græsningsforhold for moskuskøer og dermed de bedste chancer for kælvning. Af samme årsager bør område 4 (med varierede og gode områder for moskusokser) friholdes for al kørsel – både motoriseret og ikke-motoriseret – under vinterjagten.

Flokstrukturtællingen viser, at der er flere hanner end forventet i områder både nord og syd for Kangerlussuaq, og at kalveandelen er lav i det sydlige område. Bestanden i det sydlige område ser ud til at være sund, men hvis kalveandelen fortsætter med at være lav i de kommende to-tre år, forventes det, at bestanden vil blive mindre. Nord for Kangerlussuaq er bestandsstrukturen præcis som forventet for en bestand i vækst.

Et estimat af den samlede bestandsstørrelse for hele området vil blive præsenteret i en rapport, når alle data er analyseret, således at der tages højde for de dyr, som befandt sig i områderne, hvor de ikke kunne ses fra helikopteren. Estimatet i 2018 var på ca. 19.000 moskusokser i det sydlige område.

Grønlands Naturinstitut er i øjeblikket i gang med forskellige forskningsprojekter, der ved hjælp af undersøgelser af vegetationen kan forbedre estimatet af den bestandsstørrelse, som et givent område kan opretholde under hensyntagen til den mulige konkurrence fra rensdyr.

Rådgivningsdokumenter, som Grønlands Naturinstitut har sendt til Departement for Fiskeri og Fangst angående vinterfangst af moskusokser siden november 2023, kan findes her.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker Mathilde Le Moullec på malm@natur.gl eller tlf. +299 361200.