How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Fremgang i krabbebestanden ved Sisimiut Udgivet 12.11.2008

De observerede forbedringer i krabbebestanden ved Sisimiut er opnået på baggrund af faldende fangster gennem en årrække. Derudover har der været lukket for fiskeri i Holsteinsborg Dyb i 3 år. Dette har gavnet bestanden, medført stigende fangstrater i fiskeriet og samtidig øget rekrutteringen. Derfor rådgiver Grønlands Naturinstitut at de samlede fangster ved Sisimiut for 2009 ikke bør overstige 800 tons. Rådgivningen for 2008 var på 350 tons.

I resten af Vestgrønland er krabbebestanden stadig på et lavt niveau. De samlede fangster i 2007 lå på ca. 2.200 tons mod 15.000 tons i 2001, da fiskeriet toppede. Grønlands Naturinstitut er af den opfattelse, at de tidligere høje kvoter og deraf følgende høje fiskeritryk har været årsag til den observerede nedgang i bestanden. Grønlands Naturinstitut anbefaler, at de positive erfaringer fra Sisimiut kan overføres til de andre forvaltningsområder.

Fangsterne i Disko Bugt har været faldende i en årrække, uden at der har været observeret en fremgang i bestanden. Dette giver anledning til bekymring. Derfor rådgiver Grønlands Naturinstitut at fangsterne for Disko Bugt i 2009 ikke bør overstige 600 tons. Hvilket svarer til den mængde krabber der blev fisket i 2007. Rådgivningen for 2008 var på 1.500 tons.

Rådgivningen for Paamiut er uændret på grund af manglende data, og for Maniitsoq er der ingen råd­givning for 2009.

Endvidere anbefaler Grønlands Naturinstitut, at der indføres en generel fiske­ri­s­æson fra ultimo marts til medio juli for samtlige forvaltningsområder. Dels vil en fis­kerisæson sikre re­krut­­­teringen til bestande­n og dels redu­cere udsmid og dødelighed og der­med sikre en mere hen­sigts­­mæssig udnyt­telse af krabberne.

For spørgsmål eller yderligere information kontakt krabbebiolog AnnDorte Burmeister, Grønlands Naturinstitut, telefon 36 12 00 eller pr. e-mail:

anbu@natur.gl

Se bilag herunder
Bilag pdf (1040 kb):

Indenskærs Disko Bugt: Rådgivning for 2009 er på 600 tons (200 tons i den sydlige del, 200 tons i den nordlige del og 200 tons i Vaigat). Rådgivningen for 2008 var på 1.500 tons.

I Disko Bugt i 2007 var fangsterne 574 tons (80% lavere end fangsterne i 2001). Nedgangen i fangsterne har ikke medført en forbedring i bestanden, hvilket giver anledning til bekymring. Rådgivningen på 600 tons svarer til 2007-fangstniveauet og er anbefalet på baggrund af erfaringer fra Sisimut, der viser at en nedgang i fiskeritrykket over en årrække medfører forbedringer i bestanden.

Sisimiut indenskærs: Rådgivning for 2009 er på 500 tons (300 tons i det traditionelle om­råde, 200 tons i Ndr. Strøm­fjord og i Ndr. Isortoq). Rådgivningen for 2008 var på 350 tons. Data fra både de biologiske undersøgelser og fra fiskeriet viser at bestanden er i bedring.

Sisimiut udenskærs: GN anbefaler en genåb­ning, med en samlet fangst på 300 tons. Det anbefales at ressourcen udnyttes med for­sig­tig­­hed og at ændringer følges nøje. Data fra både de biologiske undersøgelser og fra fiskeriet viser at bestanden er i bedring. Rådgivningen for 2008 var ingen fiskeri.

Udenskærs Nuuk – Paamiut: Grundet tekniske problemer med undersøgel­ses­skibet R/V Sanna har der ikke været foretaget biologiske undersøgelser i 2007 og 2008 i udenskærsområdet fra Nuuk til Paamiut. Instituttet har derfor ikke grundlag for at ændre rådgivningen fra 2008, der angiver at fangst­niveauet ikke bør overstige 1.600 tons.

Krabberådgivningen er udarbejdet af Grønlands Naturinstitut, og er evalueret samt kvalitetssikret i samråd med krabbebiologer fra Department Fisheries and Oceans i Quebec og New Foundland i Canada.

Tabel . 1 Rådgivning af fangstniveauer i 2009 for de enkelte forvaltningsområder

Rådgivning indenskærs 2009

Rådgivning udenskærs 2009

Fangst i tons 2007 indenskærs

Fangst i tons 2007 udenskærs

Rådgivning indenskærs 2008

Rådgivning udenskærs 2008

Disko Bugt

600

130

574

123

1,500

130

Sisimiut

500

300

559

225

350

Området lukket

Maniitsoq

Ingen

Ingen

13

174

Ingen

Området lukket

Nuuk-Paamiut

700

1,600

111

410

700

1,600

I alt

1,800

2,030

1,257

932

1,800

2,030

Verified by ExactMetrics