How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Grønlands sårbare havområder er udpeget Udgivet 08.03.2013

Billede: I det ellers isdækkede højarktis byder polyniet Nordøstvandet på åbent vand en stor del af året, hvilket udnyttes af hvalrosser og en række andre arter. Foto: David Boertmann

Skrevet af:  TeBo

To havområder ved Grønland -Nordvandspolyniet og Disko Bugt/Store Hellefiskebanke – vurderes nu som særligt økologisk vigtige og sårbare i forbindelse med den forventede stigende skibstrafik i de grønlandske farvande. De to områder er udpeget sammen med ti andre områder i rapporten “Identifikation af sårbare marine områder i den grønlandske/danske del af Arktis”. Rapporten er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet i samarbejde med Grønlands Naturinstitut, GN og er nu offentligt tilgængeligt på både Grønlands Naturinstituts og DCE´s hjemmesider.

Udpegningen af de tolv områder er foretaget med udgangspunkt i den internationale maritime organisation IMO’s kriterier for udpegningen af økologisk vigtige og følsomme havområder, ligesom også Biodiversitetskonventionens kriterier for identifikation af økologisk og biologisk signifikante havområder er anvendt.

Med de stigende globale temperaturer er der stadig større isfrie havområder i Arktis i sommerperioderne. Dette giver blandt andet nye muligheder for udnyttelse af mineralressourcer (minedrift og offshore-virksomhed), fiskeri, turisme og ikke mindst skibstransport af passagerer og gods. Men lave temperaturer, de meget langsomme livsprocesser og den langsomme omsætning af forurenende stoffer kan i nogle sammenhænge gøre miljøpåvirkninger større i Arktis sammenlignet med områder på sydligere breddegrader.

Miljøpåvirkninger fra skibsfart kan inkludere støj, forstyrrelser af havpattedyr og fugle, introduktion af invasive arter samt risiko for udledning af olie som følge af uheld eller løbende driftsmæssige udledninger. I den forbindelse udgør uheld, der fører til olieudledning, den største trussel mod de arktiske marine økosystemer.

A) Vigtige områder for havpattedyr B) Vigtige områder for havfugle – afgrænset ud fra kendskabet til deres forekomster (se tekst og udbredelseskort i rapporten) C) Foreslået identificering af følsomme områder. Indenfor de overordnede, indstregede områder er særligt vigtige ”kerneområder” markeret med rød.

Rapporten er i høj grad baseret på de baggrundsundersøgelser- og analyser, som er foretaget af Grønlands Naturinstitut og DCE (det tidligere DMU) i forbindelse med strategiske miljøvurderinger og kortlægninger af følsomme områder forud for olieefterforskning i forskellige dele af de grønlandske farvande. Et arbejde, som er udført for Råstofdirektoratet under Grønlands Selvstyre.

Rapporten præsenterer den eksisterende viden om en række grønlandske marine nøglehabitater, vigtige marine arters trækruter og vigtige og følsomme arters bestandsstørrelser og udbredelse. Selve afgrænsningen af de enkelte områder er foretaget på en relativ grov skala, men rapporten kan anvendes som udgangspunkt for en mere præcis afgrænsning ved hjælp af en mere detaljeret analyse. For nogle områder vil en mere præcis afgrænsning endog kunne forbedres væsentligt ved hjælp af yderligere undersøgelser.

Grønlands Selvstyres departement for Natur og Miljø og Miljøministeriet har taget initiativet til rapporten som led i den nationale opfølgning på det internationale samarbejde om de forventede konsekvenser af øget skibsfart for det arktiske havmiljø.

Emnet var således et af de overordnede temaer, da Grønland og Danmark i fællesskab holdt et arktisk miljøministermøde i Ilulissat i 2010. I Arktisk Råd, der er samarbejdsorgan for landene omkring Arktis, samarbejdes der ligeledes om de relaterede problemstillinger.

Læs: Identifikation af sårbare marine områder i den grønlandske/danske del af arktis

Verified by ExactMetrics