How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Regulering af skibstrafikken i Disko Bugt ikke nødvendig på nuværende tidspunkt Udgivet 06.09.2015

Skrevet af:  PeMi

Fem havområder i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke ved Vestgrønland er af DCE og Grønlands Naturinstitut identificeret som særligt følsomme over for forstyrrelser relateret til en potentielt voksende skibstrafik i området, hvor oliespild vurderes at udgøre den største trussel.

Det fremgår af rapporten ’Analyse af mulig økosystembaseret tilgang til forvaltning af skibstrafik i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke’ fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og  Grønlands Naturinstitut.

Baggrunden for øget fokus på miljøeffekter af skibstrafikken er de stigende globale temperaturer, der fører til stadig større og længerevarende isfrie havområder i Arktis i sommerperioden. Den udvikling giver nye muligheder for mere skibstrafik i forbindelse med transport af passagerer og gods, udnyttelse af mineralressourcer (minedrift og offshore-virksomhed), fiskeri og turisme.

Rapporten giver en præsentation af undersøgelsesområdets økosystemer og nøglelevesteder og vigtige og følsomme arters udbredelse, bestandsstørrelser og trækkorridorer. Undersøgelsesområdet har stor biologisk betydning, og for flere arter som f.eks. hvidhval og hvalros er området – eller dele af det – af kritisk betydning, dvs. at bestandenes trivsel er afhængig af områdets tilstand.

Rapporten belyser den eksisterende skibstrafik i området og giver et bud på den fremtidige skibstrafik.

De fem delområder i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke, der i perioder er særligt følsomme og hvor der er grundlag for skærpet opmærksomhed i forhold til miljøpåvirkninger fra skibsfart. Det kan f.eks. dreje sig om at lede transitskibsfart uden om områderne efterhånden, som skibsfarten øges. Hvis transittrafik kan holde sig vest for de røde/orange områder, er der mindre sandsynlighed for, at et oliespild vil kunne nå de mest følsomme områder.

Behov for overvågning af økosystemers status

De væsentligste miljøpåvirkninger fra skibsfart, som området er følsomt over for, omfatter oliespild, støj og forstyrrelse over vand, støj under vand samt risiko for kollisioner mellem skibe og visse hval- og fuglearter. Disse miljøpåvirkninger kan ofte virke sammen med påvirkningerne fra andre sektorer som kommercielt fiskeri, fangst, råstofefterforskning og turisme. Rapporten anbefaler derfor, at der i planlægningen af den fremtidige regulering i området arbejdes hen imod en helhedsforvaltningsplan for alle sektorer (en Ecosystem Based Management-plan) inspireret af et igangværende arbejde under Arktisk Råd og norske helhedsforvaltningsplaner.

Rådgiver Tom Christensen, DCE, der er hovedforfatter på rapporten, siger, at der aktuelt ikke er behov for yderligere regulering af skibstrafikken, der i dag er relativt lille i de undersøgte farvande.

”Men når det gælder en endelig vurdering af miljøeffekter fra skibstrafikken i forhold til olie og kemikalier, så må vi afvente den risikoanalyse for havmiljøet i Grønland, som Forsvaret er i færd med at udarbejde,” siger Tom Christensen.

Tom Christensen anbefaler dog, at der dels sættes særligt fokus på de fem delområder, dels at der bør overvejes overvågning af udvalgte miljøindikatorer for at fastlægge økosystemernes status og dermed også at følge ændringer med muligt behov for regulering til følge.

Generelt peger rapporten på, at den nuværende viden om spredning, fordeling og effekter i forbindelse med et eventuelt spild af tung brændselsolie fra skibstrafikken i Grønland er mangelfuld.

Rapporten er finansieret med støtte fra Miljøministeriet via programmet for miljøstøtte til Arktis (DANCEA).

Hele rapporten som pdf (MB).

For yderligere oplysninger – DCE kontaktperson:

Rådgiver Tom Christensen, tlf. +45 8715 8618, toch@bios.au.dk, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi  Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

For yderligere oplysninger – Grønlands Naturinstituts kontaktperson:
Seniorforsker Ole Geertz-Hansen på tlf. +299 361200, olge@natur.gl, Grønlands Naturinstitut

Analyse af mulig økosystembaseret tilgang til forvaltning af skibstrafik i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke. Christensen, T., Mosbech, A., Geertz-Hansen, O., Johansen, K.L., Wegeberg, S., Boertmann, D., Clausen, D.S., Zinglersen, K.B. & Linnebjerg, J.F. 2015.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 102 s. – Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 61

Medforfattere fra Grønlands Naturinsitut er: seniorforsker Ole Geertz-Hansen og GIS manager Karl Zinglersen.

Verified by ExactMetrics