How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Hellefisken undersøges i Østgrønland Udgivet 28.07.2020

Grønlands Naturinstitut og Royal Greenland gennemfører i øjeblikket et samarbejde omkring hellefiskbestanden ved Østgrønland. Undersøgelserne foregår ombord på Royal Greenlands langlinefartøj MASILIK, hvor to forskere fra Naturinstituttet siden juni måned har foretaget mærkninger af hellefisk og indsamlinger fra fangsten. Undersøgelserne er en del af Grønlands Naturinstituts projekt NORSUSTAIN, der vil afklare bestandsforhold for hellefisk omkring Grønland (se fakta nedenunder).

De østgrønlandske hellefisk bliver betragtet som en del af en større bestand, der også er udbredt ved Island og Færøerne. Tidligere mærkninger af hellefisk tyder på, at der måske er tale om en mere kompliceret blanding af bestande. Derfor benytter projektet en række metoder, der kan belyse forskellige sider af bestandene. Forskerne ombord på MASILIK har sat gule mærker på mere end 600 hellefisk, som er sat tilbage i havet og kan afsløre vandringsmønstre, hvis de fanges igen. Så får forskerne nemlig information om, hvorfra og hvortil en hellefisk er svømmet. Derudover er mere end 100 hellefisk mærket med elektroniske mærker, såkaldte Data Storage Tags (DST-mærker), som registrerer information om tid, dybde, temperatur og fiskens svømmeretning. Hvis en DST-mærket fisk fanges igen, er det muligt at beregne fiskens vandringsmønster mellem udsætning og genfangstlokalitet. Det kan f.eks. afsløre, om fisken har foretaget bestemte længerevarende vandringer i bestemte retninger. Sammenholdes den information med informationer om dybde og temperatur, har forskerne mulighed for at forstå, hvor hellefisk foretrækker at holde til.

Forskerne har også indsamlet prøver til genetisk analyse. Prøverne vil blive sammenlignet med tilsvarende prøver taget ved Vestgrønland, Island og Norge. Resultaterne fra disse genetiske analyser vil kunne klarlægge hellefiskenes bestandsforhold og vandringer i hele Nordatlanten.

Der udbetales dusør, hvis en hellefisk med et gult plastikmærke eller et DST-mærke indleveres med mærket og oplysninger om genfangststed (dato og position). Hvis hele fisken indleveres med mærket, udbetales en højere dusør, fordi fisken så kan køns- og aldersbestemmes.

Elektronisk DST-mærke monteret på hellefisk. Foto: Mette Svantemann Lyngby.

Fakta om NORSUSTAIN-projektet:

Projektet vil forbedre det videnskabelige grundlag for rådgivningen om hellefisk. Det sker gennem flere metoder: analyse af bestandenes genetiske sammensætning for at identificere gydebestande; analyse af grundstoffer i øresten for at spore hellefiskenes levesteder; computeranalyse (modellering) af æg- og larvedrift til at belyse gyde- og opvækstområder; mærkning af hellefisk til at belyse vandringer; analyse af fiskeridata.

Projektet gennemføres i 2020-2022 i samarbejde med førende nordiske havforskningsinstitutter i Danmark, Norge og Island samt på Færøerne. Projektets overordnede formål er at skabe nytte for nordiske kystsamfund ved at styrke viden om bestandene og bidrage til at realisere denne viden i rådgivningen. Projektet forventes at sikre en bæredygtig og robust ressourceforvaltning af fiskeriet og danne en nyskabende nordisk platform for samarbejde.

Projektet ledes af Grønlands Naturinstitut og er finansieret af Nordisk Ministerråd som led i Danmarks, Grønlands og Færøernes fælles Formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd. Den grønlandske del af formandskabet varetages af Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energiområdet, Steen Lynge.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Senior forsker i Afd. for Fisk og Skaldyr, Jesper Boje på tlf. +299 361200 eller mail: jebo@natur.gl telefon: +45 51167515.

Verified by ExactMetrics