How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

NAMMCO udgiver opdateret viden om hvid- og narhvalbestande Udgivet 15.09.2020

NAMMCO (North Atlantic Marine Mammals Commission), som er en fælles kommission for Færøerne, Grønland, Island og Norge, arbejder for bæredygtig og ansvarlig udnyttelse af hvaler, sæler og hvalrosser i Nordatlanten. Kommissionen bad i 2017 en gruppe af internationale eksperter – bl.a. forskere fra Grønlands Naturinstitut – om at opsummere den tilgængelige viden om bestande af hvid- og narhvaler. Ekspertgruppens arbejde foreligger nu som selvstændige videnskabelige artikler og udtrykker bekymring for narhvalerne.

Ekspertgruppen definerede 21 hvidhvalbestande (samt en udryddet bestand i Sydvestgrønland) og 12 narhvalbestande på baggrund af hvalernes sommerudbredelse som dokumenteret af lokal viden, mærkninger af hvaler, genetisk analyse og tællinger fra fly. Desuden opsummerede ekspertgruppen stressfaktorer, som påvirker bestandene, og bestandenes tilstand.

Fangst og klima stresser hvalerne

Menneskelig aktivitet øges i Arktis og påvirker hvid- og narhvaler mere og mere. Ekspertgruppen identificerede en række faktorer som særligt vigtige i denne forbindelse:

  • jagt
  • fangst af levende hvaler
  • konkurrence med fiskerier
  • klimaændringer
  • støj fra skibe
  • industriaktivitet
  • seismiske undersøgelser.

Kommerciel jagt har tidligere være været hovedårsag til, at nogle hvalbestande er blevet stærkt formindsket. I nyere tid er andre bestande gået tilbage på grund af ukontrolleret fangst og miljømæssige faktorer. I fremtiden forventes klimaændringer at få stor, oftest negativ, indflydelse på bestandene – f.eks. som følge af ændringer i hvalernes fødegrundlag og forøget skibstrafik, efterhånden som havisen forsvinder.

Bekymring for de østgrønlandske narhvaler

Ekspertgruppen vurderede hver hvid- og narhvalbestands tilstand og graden af bekymring for den fremtidige tilstand på baggrund af oplysninger om

  • det nuværende jagttryk
  • påvirkning af stressfaktorer
  • de tilgængelige informationers pålidelighed.

Flere små bestande af hvidhvaler vurderes at få en fremtid, der giver grund til bekymring – f.eks. bestande i Ungava Bay (måske udryddet), Cook Inlet, St. Lawrence Estuary, Cumberland Sound samt små bestande med få data i den østlige Hudson Bugt, Barentshavet, Karahavet og Laptevhavet.

Narhvalbestande, der giver grund til bekymring, omfatter de overudnyttede bestande i Melville Bugt og Østgrønland. Ekspertgruppen har identificeret mange mulige trusler mod hvalernes levesteder og har påpeget manglende viden om bestandenes strukturer.

De hurtige ændringer i hvalernes omgivelser vil fortsætte og kommer til at påvirke bestandene af hvid- og narhvaler. Derfor vil NAMMCO’s ekspertgruppe på et senere tidspunkt revurdere sine konklusioner i forhold til nye undersøgelser og viden.

Det videnskabelige artikler er udgivet i samarbejde med USA’s National Marine Fisheries Service, og kan læses HER

For yderligere oplysninger, kontakt:

Chef for Afdelingen for Pattedyr og Fugle, Fernando Ugarte, på tlf. +299 361200 el. mail: feug@natur.gl

Narhvalerne status er beskrevet med bekymring i den videnskabelige tidsskrift Science i oktober 2020. Læse den HER

Verified by ExactMetrics