How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Klimaforandringer sætter de arktiske dyr og planter under yderligere pres Udgivet 20.05.2021

En ny større forskningsrapport med titlen ”The State of the Arctic Terrestrial Biodiversity Report” er offentliggjort af CBMP (Circumpolar Biodiversity Monitoring Program) – en videnskabelig arbejdsgruppe under CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) – som igen hører under Arktisk Råd.

Rapporten baserer sig på langtidsovervågning af biodiversitet i alle de arktiske nationer og er en omfattende syntese af forskernes nuværende viden om de arktiske økosystemer og arters trivsel.

Flere end 200 forskere fra de arktiske lande har deltaget i arbejdet, og Grønlands Naturinstitut har repræsenteret Grønland, helt på de forreste rækker. Rapporten er en omfattende opfølgning af den store Arctic Biodiversity Assessment Report fra 2014.

Forskerne konkluderer generelt, at

  • den arktiske vegetation ændrer sig markant, og at især buske og træer er på fremmarch
  • vigtige bestøvere blandt insekterne er i kraftig tilbagegang
  • mere end halvdelen af de arktiske fuglearter har mindst én bestand i tilbagegang, mens især gæssene er i fremgang
  • mange bestande af rensdyr er i kraftig tilbagegang (især i Canada).

Konsekvenser for Grønland

Konkret for Grønlands vedkommende peger rapporten på en række forhold, der er under yderligere forandring. For eksempel er flere grønlandske arter under pres på grund af de hastigt ændrede klimaforhold. Blandt andet viser undersøgelser fra Grønland, at insektarter, der har stor betydning for bestøvning af planter eller som føde for bl.a. fugle, er i tilbagegang. Rapporten tegner således et billede af, at også Grønlands biodiversitet er i forandring. Fortsat overvågning er derfor meget vigtig for at kunne forudsige, hvordan ændringerne vil påvirke fødekæden og i sidste ende de arter, som udgør naturlige ressourcer i Grønland.

Modsat deres fæller i Alaska og Canada, har rensdyrene det godt i Vestgrønland.
”Trods markante effekter af klimaforandringer, har vi endnu ikke oplevet nedgange i de store rensdyr-bestande i Vestgrønland. Der er heller ikke tegn på overgræsning. Men, klimaændringerne kan forårsage pludselige katastrofale vejr udslag med hurtig virkning på bestandene – det har vi set i Canada, hvor nogle bestande har været meget hårdt ramt”, siger Christine Cuyler, konsulent for Grønlands Naturinstitut, og en af eksperterne bag rapporten.

Behov for helhedssyn

Rapporten gør også status over den igangværende overvågning af biodiversitet i Arktis og giver en række anbefalinger til at forbedre mulighederne for at opdage og beskrive markante ændringer i Arktis. Det gælder f.eks. koordinering og standardisering af overvågningen, samt en bedre lokal forankring af indsatsen.
”Vi ser, at der flere steder sker forandringer i den arktiske biodiversitet som følge af bl.a. ændrede klimatiske forhold. I den forbindelse er Arktisk Råds moniteringsprogram, som vi er medleder af, af stor betydning, fordi det giver et unikt samarbejde mellem de arktiske landes forskere og eksperter om den overvågning og de data, der findes om arter og bestandes trivsel. Det er for eksempel meget vigtigt, at alle tilgængelige datakilder inddrages, når en arts bestandsudvikling skal vurderes”, siger Tom Christensen, chefkonsulent ved Aarhus Universitet.
”Det er helt unikt at overvåge et helt økosystem”, siger Niels Martin Schmidt, professor ved Aarhus Universitet og en af eksperterne bag rapporten, og går skridtet videre:
”Det, at vi ikke bare overvåger enkeltarter, men hele systemet, gør, at vi får et unikt indblik i de fulde konsekvenser af klimaforandringerne i Arktis. Klimaforandringerne påvirker ikke kun de enkelte arter, men også samspillet imellem dem, og det er summen af dette, der i sidste ende afgør, om en art går frem eller tilbage”.

Og selvom Grønland, ligesom de fleste andre arktiske nationer, mangler tilstrækkelig overvågning af alle relevante landlevende arter, understreger rapporten også, at den langtidsovervågning, Grønland og Danmark udfører i regi af Greenland Ecosystem Monitoring (www.g-e-m.dk), er blandt de bedste overvågningsprogrammer i hele Arktis.

Arter flytter sig nordover

De arktiske planter, insekter, fugle og landpattedyr lever i en verden under hastig forandring. Ændringer påvirker en lang række vigtige forhold, f.eks. habitater og tilgængeligheden af byttedyr, men også indvandring af nye arter og sygdomme. De arktiske arter er derfor under stort pres og vil langsomt, men sikkert, blive presset længere mod nord i takt med, at det Arktis, vi kender, ændrer sig. Den nye forskningsrapport opsummerer vores nuværende viden om, hvordan den arktiske biodiversitet udvikler sig, og om de vigtigste trusler mod denne.

 

Rapporten kan læses her: https://caff.is/

For yderligere information:
Afdelingschef Fernando Ugarte, Grønlands Naturinstitut, tlf. +299 361200 ell. Email: feug@natur.gl

Verified by ExactMetrics