How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Klimaforandringer sætter alt fra hydrografi til havpattedyr og fugle under pres Udgivet 09.05.2023

Det internationale havforskningsråd (ICES, International Council for Exploration of the Sea) har udgivet en rapport om det marine økosystem i Østgrønland. Rapporten er baseret på arbejdet i ICES’ ekspertgruppe for integreret økosystemvurdering for dette område, som ledes af professor Colin Stedmon fra DTU Aqua og seniorforsker Jesper Boje fra Grønlands Naturinstitut.

Havet ud for Østgrønland dækker en flade på 1,2 millioner km², hvis man medtager hele kontinentalsoklen, og strækker sig over 20 breddegrader. Området er kendetegnet ved et koldt, næringsrigt hav, der er habitat for mange forskellige arter af havfugle, sæler, hvaler og fisk. Området kan opdeles i en nordlig del med koldt, fersk havvand og en sydligere del med saltere og varmere havvand, der på visse årstider er dækket af storis.

Fiskeri er den væsentligste menneskelige aktivitet i den sydlige del af regionen, og særligt det udenskærs område er vigtigt for flere nationers fiskeri. Fiskeritrykket er generelt i overensstemmelse med princippet om vedvarende bæredygtig udnyttelse, dog med undtagelse af de pelagiske rødfisk. Fiskerierne bidrager til den økonomisk vigtigste sektor i Grønland.
Lokale samfund driver også fiskeri og fangst i det kystnære område, og det har medvirket til fald i bestandene hos flere arter, især klapmyds, grønlandssæl og narhval.

Den menneskelige aktivitet i området er relativt beskeden, men regionen er alligevel underlagt forurening fra fjerntliggende områder via både vand- og luftstrømme.

Havet ud for Østgrønland er stærkt påvirket af klimaforandringer. Isdækket er formindsket både om sommeren og om vinteren, og der er påviselige ændringer i havoverfladens salinitet og temperatur. Dette har påvirket udbredelse og forekomst af forskellige dyrearter, som f.eks. makrel, blåfinnet tun, pukkelhval, edderfugl og skarv.

Påvirkningerne af klimaændringer, overfiskeri, forurening og havets forsuring kan have afledte effekter på fødekæderne og biodiversiteten. Det er vigtigt nøje at overvåge disse påvirkninger for at sikre bæredygtigheden og med henblik på områdets rolle i den globale sammenhæng.

Oversigten fungerer som en rådgivning til Grønlandske fiskerimyndigheder med henblik på forvaltning af økosystemet. Endvidere kan fiskeriindustrien anvende informationen i forbindelse med certificering af fiskerier hvor der kræves nøje kendskab til især bundfauna.

Oversigten kan læses og hentes her Greenland Sea Ecosystem Overview in ICES library ligesom en engelsk udgave at nyhedsmeddelelsen kan ses på https://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/Greenland.aspx

Verified by ExactMetrics