How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Naturinstituttet samler viden om narhvalen i hvidbog Udgivet 19.04.2023

Hvidbog om narhvalen i Grønland, forfattet af førende eksperter fra Grønlands Naturinstitut inden for narhvalforskning i Grønland, er blevet udgivet for nylig. Bogen indeholder al tilgængelig viden vedrørende narhvaler, som Naturinstituttet har indsamlet og produceret de seneste 40 år. Hvidbogen er opdelt i 21 kapitler og omhandler emner som aldersbestemmelse, adfærd, kønsmodenhed og reproduktionsrate. Bogen be­skriver narhvalens dykkeadfærd, akustisk adfærd, fysiologi, fødevalg og temperaturtolerance, dens økonomiske betydning samt de menneskeskabte påvirkninger af narhvaler, som højere havtempe­raturer og et mere larmende undersøisk lydlandskab. Slutteligt er der en beskrivelse af, hvorledes populationsmodeller, der fremskriver bestandsvæksten, bruges i den videnskabelige rådgivning om bæredygtig fangst.

Narhvalen er blandt de arter, som er omfattet af Grønlands Naturinstituts moniterings- og forsk­ningsprogram. Narhvaler overvåges ved tællinger på deres sommeropholdspladser og sammenholdes med information om fangsttryk, biologi og vandringsmønstre.

Narhvalbestande optælles fra fly, som kan dække store områder på kort tid. Der er lavet tællinger af narhvaler omkring Grønland siden 1981, og stort set alle områder, hvor der optræder større mæng­der narhvaler, er blevet optalt en eller flere gange. Siden indførelsen af kvoter for narhvalfangst har fangerne skullet udfylde særmeldeskemaer, som er den mest komplette og pålidelige kilde til fangst­statistik og giver et detaljeret overblik over fangsten af narhvaler i hvert enkelt forvaltningsområde. Biologiske prøver, der er indsamlet gennem en årrække af både fangere og forskere, giver et unikt indblik i biologien hos narhvalbestande i både Øst- og Vestgrønland. Biologiske parametre som alder ved kønsmodenhed og første kalv, graviditetsrate og forventet levetid er afgørende for beregning af væksten i en bestand.

Den videnskabelige rådgivning udarbejdes af internationale videnskabelige arbejdsgrupper under NAMMCO og JCNB, som bruger matematiske modeller til at vurdere, om narhvalbestande kan klare et givet fangsttryk. Disse bestandsvurderinger laves for tre separate bestande i Østgrønland, mens rådgivningen for fangstområderne i Vestgrønland er baseret på en samlet vurdering på tværs af to bestande i Vestgrønland og seks i Østcanada. I den grønlandske forvaltning er der stor forskel på den videnskabelige rådgivning om bæredygtig fangst og de reelle kvoter fastsat af Naalakkersuisut. Grønland løber en stor risiko for lokal overudnyttelse, der kan udrydde flere narhvalbestande i løbet af ganske få år.

Bogen kan downloades på https://natur.gl/forskning/rapporter/

Naturinstituttet har fået trykt nogle eksemplarer af bogen, som vil blive uddelt til forskellige interesseorganisationer. Bogen er skrevet på dansk med opsummering på engelsk, grønlandsk og dansk.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef Fernando Ugarte, feug@natur.gl, eller seniorrådgiver Rikke Hansen, riha@natur.gl.

Verified by ExactMetrics